Deel III: Afronding van de controle

Let op: deze tekst is gebaseerd op het gewijzigde Activiteitenbesluit en is daarom pas geldig vanaf 1 juli 2023.

Op basis van de visuele en administratieve inspectie maakt u met de drijver afspraken over de te nemen maatregelen en wanneer dat gaat gebeuren. In een (bevindingen)brief legt u de bevindingen en gemaakte afspraken vast. Hiermee voorkomt u op een later moment discussie.

Vastleggen bevindingen en afspraken

Leg goed vast welke maatregelen de ondernemer moet treffen, dat maakt een volgende controle makkelijker. In de brief legt u het volgende vast:

 • De keuze voor de erkende maatregelensystematiek.
 • De maatregelen die gelden (op basis van de randvoorwaarden, de uitgangssituatie of energielabel of bouwjaar).
 • Een plan van aanpak met daarin
  • de maatregelen die nog niet of deels genomen zijn en
  • een planning wanneer deze maatregelen getroffen zijn.
 • Eventueel ter informatie; de stimuleringsprogramma's die voor de inrichting gelden.
 • De natuurlijke momenten waarop maatregelen met natuurlijk moment moeten worden genomen.

Veel van bovenstaande punten kunt u ook al vinden in de rapportage Informatieplicht en, als dit van toepassing is de rapportage Onderzoeksplicht. Deze kunt u aanvullen met zaken die u tijdens de controle bent tegengekomen.

Plan van aanpak

Onderdeel van de afspraken is het opstellen van een plan van aanpak door de drijver. In het plan van aanpak geeft de drijver aan wanneer de drijver de ontbrekende maatregelen neemt. U bepaalt (in overleg) of die termijnen realistisch zijn. Als de termijnen naar uw mening anders moeten zijn dan de drijver aangeeft, dan legt u deze vast in een brief of in maatwerkvoorschriften.

Ook natuurlijke momenten kunnen in maatwerkvoorschriften worden vastgelegd. Als het natuurlijk moment niet door gaat vervalt de afspraak. De drijver hoeft de maatregel dan niet te nemen. Een verdere uitleg hierover kunt u vinden in de  handreiking verduurzaming energiegebruik.

Tot slot legt u alle milieu gerelateerde bevindingen in het bedrijfsdossier vast.

Heeft de drijver zich niet aan de afspraken gehouden bij een volgend bezoek? Dan kunt u handhavend optreden (zie onderdeel IV).

Huurder en verhuurder

Het is mogelijk dat u bij het toezichtbezoek heeft gezien dat er maatregelen missen. De drijver die het pand huurt kan niet altijd de maatregelen nemen. Bijvoorbeeld omdat wijzigingen aanbrengen volgens het huurcontract niet mag.

De wet- en regelgeving zegt niets over de huurder-verhuurdersituatie. Uitgangspunt onder het Activiteitenbesluit is dat degene die de overtreding kan opheffen wordt aangeschreven. Meestal is dit de drijver, soms is dat de verhuurder van het pand als het gaat om gebouw gebonden maatregelen. Lees meer in de Handreiking bij het onderdeel Huurder, verhuurder, split incentives.

Vanaf 1 januari 2024 verandert dit bij het ingaan van de Omgevingswet. De drijver van de inrichting is dan expliciet verantwoordelijk voor de processen. De eigenaar van het gebouw is expliciet verantwoordelijk voor de gebouwgebonden maatregelen.

Bekijk de huurovereenkomst om na te gaan wat de afspraken tussen huurder en verhuurder zijn en wat de looptijd van het contract is. Voor de volgende huurperiode kunt u huurder en verhuurder er op wijzen heldere afspraken te maken over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Opwekking hernieuwbare energie

U moet de  opwekking van hernieuwbare energie:

 • wel meenemen in het bepalen van het totale energiegebruik van de locatie maar
 • niet meenemen in uw oordeel.

Duurzame energie opwekmaatregelen nemen niet de plaats in van energiebesparende maatregelen.