Bedrijven, geluid en ruimtelijke ordening

Waar industrie en andere bedrijvigheid is, kan geluidhinder in de omgeving optreden. De ruimtelijke ordening is er mede op gericht dit te voorkomen.

Voor het aspect geluid is milieuzonering een belangrijk instrument in de ruimtelijke ordening. Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Dit ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit. Bij integrale milieuzonering wordt bovendien rekening gehouden met cumulatieve effecten. Voor het aspect geluid bij bedrijven bestaat er een wettelijke zonering in de vorm van gezoneerde industrieterreinen. Grote lawaaimakers mogen zich alleen op dergelijke industrieterreinen vestigen. In de zone rond een gezoneerd industrieterrein gelden beperkingen voor het mogelijk maken van geluidsgevoelige bestemmingen. Het vastleggen of veranderen van een industrieterrein of een zone kan alleen via het instrument bestemmingsplan.

Bij niet-gezoneerde bedrijventerreinen is het in de ruimtelijke ordening ook gebruikelijk uit te gaan van milieuzonering. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) publicatie Bedrijven en Milieuzonering.
Door het bewaren van afstand tussen bedrijvigheid en de gevoelige bestemming is een hoge akoestische kwaliteit haalbaar. Niet altijd is een hoge akoestische kwaliteit mogelijk of gewenst. In een woonomgeving is er een andere akoestische kwaliteit nodig dan op een bedrijventerrein. Daarnaast is de bestaande planologische situatie sterk bepalend voor de omgevingskwaliteit. In een gemengde omgeving kan soms meer geluid geaccepteerd worden dan in een rustige omgeving.

Hier vindt u informatie over het aspect geluid, bedrijven en ruimtelijke ordening.

Dit dossier is nog in ontwikkeling.