De geluidsbelastingkaart van een gemeente

De geluidsbelastingkaart van een gemeente binnen een agglomeratie presenteert de geluidsbelasting in Lden en Lnight die wordt veroorzaakt door:

Elk van de bovenstaande punten omvat geografische en numerieke informatie.

Wegverkeer

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van alle wegen binnen de gemeentegrenzen. Gemeenten presenteren dus ook de geluidsbelasting van provinciale en rijkswegen. Spoorwegen die deel uitmaken van een weg horen ook bij wegverkeer. Dergelijke spoorwegen zijn meestal trambanen in een weg.

De geluidsbelastingkaart omvat wegen die een geluidsbelasting veroorzaken van minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bij geluidsgevoelige objecten. Dit betekent dat wegen met een maximale snelheid van 30 km/uur ook in aanmerking kunnen komen voor kartering.

Railverkeer

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van spoorwegen en hoofdspoorwegen binnen de gemeentegrenzen. De hoofdspoorwegen worden beheerd door het Rijk. De geluidsbelastingkaart omvat spoorwegen die een geluidsbelasting veroorzaken van minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bij geluidsgevoelige objecten.

Een spoorweg is een weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails (artikel 1 van de Spoorwegwet).

Spoorwegen kunnen onderdeel uitmaken van een weg. In dat geval worden ze beschouwd als wegen. Dergelijke spoorwegen zijn meestal trambanen die in een weg liggen.

Industrie

Gezoneerde industrieterreinen

Een gezoneerd industrieterrein is een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder die volgens artikel 40 van de Wet geluidhinder is gezoneerd. De gezoneerde industrieterreinen komen op de geluidsbelastingkaart als de geluidsbelasting buiten het industrieterrein  minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bedraagt bij geluidsgevoelige objecten.

Het gaat om de geluidsbelasting die de inrichtingen gezamenlijk maximaal mogen veroorzaken, op basis van de algemene regels, maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften.

Inrichtingen in een concentratiegebied

Dit zijn inrichtingen die liggen in een concentratiegebied voor horeca-inrichtingen of een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven. Voor deze gebieden geldt een gemeentelijke verordening.

Deze inrichtingen komen op de geluidsbelastingkaart als de geluidsbelasting minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bedraagt op geluidsgevoelige objecten.

Individuele inrichtingen

Individuele inrichtingen komen op de geluidsbelastingkaart als volgens een maatwerk- of een vergunningsvoorschrift een grenswaarde van minimaal 55 dB Lden, of 50 dB Lnight geldt bij een geluidsgevoelig object.

Luchtvaart

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van luchthavens als die door de luchthaven groter of gelijk is aan 55 dB Lden of 50 dB Lnight bij een geluidsgevoelig object.

De definitie van luchthaven staat in artikel 1.1, lid 1 Wet luchtvaartwet. Luchthavens zijn te onderscheiden in de luchthaven Schiphol, overige burgerluchthavens, en militaire luchthavens (artikel 8.1 Wet luchtvaart).


Geluidsbelastingkaart