Gebruik voedselvermalers

Vraag

Mag een bedrijf of een particulier afvalwater lozen via een voedselrestvermaler?

Antwoord

Nee, dit is in strijd met het afvalstoffenbeleid.

Een bedrijf mag geen afvalwater via een voedselrestvermaler lozen in het vuilwaterriool. Dit is opgenomen in artikel 3.131,  derde lid van het Activiteitenbesluit, onder de paragraaf 3.6.1 bereiden van voedingsmiddelen.

Particulieren mogen geen afvalwater via een voedselvermaler lozen in het vuilwaterriool, maar ook niet in een septic tank. Dit is opgenomen in artikel 6 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Een voedselrestvermaler vermaalt verteerbare etensresten met toevoeging van water tot een vloeibare afvalstof. Een bedrijf of een particulier loost deze vloeibare afvalstof vervolgens met het afvalwater. De vermalen stoffen kunnen leiden tot verstopping, maar zorgen ook voor een ongewenste toename van organisch afval in het afvalwater.

Naar aanleiding van het Besluit lozing afvalwater huishoudens, heeft de staatssecretaris van VROM de Tweede Kamer desgevraagd ingelicht waarom dit verbod in stand moet blijven (kamerstukken 27664, nr. 40 en 37). De belangrijkste argumenten hiervoor waren:

  • Toelaten van lozing op de riolering via de voedselrestvermaler staat haaks op de uitgangspunten van het Nederlandse afval(scheidings)-beleid. Het biedt namelijk de mogelijkheid om vaste afvalstoffen via de 'natte route' af te voeren. De Nederlandse regering vindt het verlaten van dit uitgangspunt, dat vast en nat afval gescheiden worden afgevoerd en verwerkt, niet in het belang van de afvalverwerking en van het milieu.
  • Het afvalwatersysteem wordt met de lozing van vermalen voedselresten extra belast. Elke verhoging van de belasting van dit systeem zal leiden tot een verhoging van de emissies vanuit dit systeem zowel via de overstorten als via de effluentlozingen. Dit is vanuit het «stand still» beginsel ongewenst.
  • De huidige wetgeving en uitgangspunten op het gebied van afval(water)verwerking laten geen ruimte voor lozing van vaste afvalstoffen via de natte stroom. Verkoop van de voedselrestvermaler is op zich in Nederland niet verboden. Het beleid vormt zo geen handelsbelemmering in de zin van concurrentievervalsing. Het resultaat van gebruik van de voedselrestvermaler - namelijk vaste afvalstoffen in de natte afvalverwerking - verhoudt zich niet met de uitgangspunten van het afvalbeleid met bewuste scheiding en hergebruik van afvalstromen. Ook verhoudt het zich evenmin met het afvalwaterbeleid waarbij onnodige verhoging van de belasting en onnodige verhoging van de emissies van de afvalwaterketen moet worden voorkomen. De Regering vindt het niet wenselijk om omwille van de verkoop van het product voedselrestvermaler de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid en het afvalwaterbeleid te verlaten.

Zie voor meer informatie het handboek Water: Bereiden van voedingsmiddelen.