Hoe kan m.e.r. meerwaarde opleveren?

Op welke momenten is afstemming tussen m.e.r.- en moederprocedure verplicht?

Binnen de uitgebreide m.e.r.-procedure zijn er enkele momenten waarop de m.e.r.- en de moederprocedure nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld moeten worden:

  1. In de openbare kennisgeving moet worden aangegeven voor welk plan of besluit m.e.r. wordt doorlopen.
  2. In het voortraject raadpleegt het bevoegd gezag betrokken bestuursorganen over reikwijdte & detailniveau. Ook daarbij is het noodzakelijk de link te leggen met het moederbesluit, want het te verrichten onderzoek moet de informatie opleveren die nodig is voor de besluitvorming in het kader van de moederprocedure. Daarnaast is ook het moederbesluit bepalend welke bestuursorganen betrokken moeten worden.
  3. Bij de ter inzagelegging van het MER is het raadzaam ook het ontwerpplan of ontwerpbesluit ter inzage te leggen. Het MER wordt immers opgesteld voor dit plan/besluit. In dit ontwerp dient gemotiveerd te zijn hoe de informatie uit het MER is verwerkt.

M.e.r. met meerwaarde: vroegtijdig starten en parallel met het ontwerpproces laten verlopen

Op basis van de jarenlange praktijkervaring met m.e.r. valt te constateren dat de inzet van dit instrument het meeste rendement heeft als de m.e.r. in een vroeg stadium gestart wordt, en vervolgens parallel loopt met de planvorming:

  • Het nadenken over relevante milieugevolgen en mogelijke alternatieven - kenmerkend voor m.e.r. - levert het meeste op wanneer daar al mee begonnen wordt als er nog de nodige speelruimte is voor allerlei keuzes.
  • De opgave is vervolgens om optimale wisselwerking na te streven tussen de uitwerking van het plan of project aan de ene kant en inzicht in de milieueffecten aan de andere kant.

Bij een dergelijke benadering lopen het ontwerpspoor en het onderzoek naar de milieueffecten gelijk op en kunnen ze elkaar voeding geven. De m.e.r. krijgt in dat geval de trekken van een ontwerpinstrument: inzicht in de gebiedswaarden, de risico's én kansen op milieugebied, en maatregelen voor milieuoptimalisaties worden benut om alternatieven qua ontwerp aan te scherpen. Op die manier komen er in de praktijk heel regelmatig opties in beeld om het oorspronkelijke plan aanzienlijk te verbeteren.