Praktijkvoorbeeld Regie - uitgebreide procedure

Wieringerrandmeer - gestapelde m.e.r.

In deze module zijn voor diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan over de regierol in de uitgebreide m.e.r.-procedure. Het praktijkvoorbeeld dat hier beschreven is betreft het Wieringerrandmeer, waar diverse producten, projecten en processen naast elkaar en volgtijdelijk zijn verlopen. Het voorbeeld gaat op hoe een gestapelde m.e.r. vorm kan krijgen en hoe deze kan worden geschakeld aan de besluitvorming in de moederprocedures.

Een combinatie van publieke en private partijen heeft elkaar gevonden met als doel de aanleg van het Wieringerrandmeer in de kop van Noord-Holland met als doel:

  • 1. het geven van een sociaal-economische impuls;
  • 2. het versterken van het ecologische netwerk;
  • 3. het verbeteren van het watermanagement in de kop.

Afbeelding 1 Ruimtelijke modellen integrale effectrapportageruimtelijke modellen

Gestapelde m.e.r.

De planvorming heeft op een gestapelde wijze plaatsgevonden:

  • een plan-MER voor de wijziging van het provinciale streekplan (provincie bevoegd gezag) en voor het intergemeentelijke structuurplan (gemeenten bevoegd gezag);
  • een besluit-MER voor het provinciale inpassingsplan.

Bij de procedure zijn diverse overheidsinstanties betrokken. Als gezamenlijke initiatiefnemers hebben opgetreden: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Wieringen en Wieringermeer. Als bevoegd gezag fungeerden de Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer. De gemeente Wieringen heeft opgetreden als coördinerend bevoegd gezag.

Daarbij zijn enkele expliciete keuzes gemaakt ten aanzien van deze gestapelde besluitvorming:

  • Vanwege de aard van het project (grootschalige ingreep), gevolgen voor de omgeving en gevoeligheid van het project is nadrukkelijk gekozen voor een bredere insteek van het plan-MER dan enkel milieueffecten (w.o. sociaal-economische effecten, recreatie en landbouw). Vandaar de naamgeving van ‘integrale effectrapportage'.
  • In het plan-MER zijn een aantal ruimtelijke modellen tegen elkaar afgewogen (relatieve vergelijking alternatieven) en is nadrukkelijk aandacht besteed aan de motivering van de nut en noodzaak (maatschappelijke kosten en baten en sociaal-economische effecten);
  • Tevens is in het plan-MER een eerste vrij gedetailleerde inschatting gemaakt van de haalbaarheid en de meest cruciale milieuthema's (hydrologische en natuureffecten);
  • Het besluit-MER richt zich op het voorkeursmodel (dus een relatief afgebakend alternatief) uit de integrale effectrapportage en bevat een nadere verdieping van de milieueffecten, met name voor hydrologie, natuur (passende beoordeling) en landbouw (landbouweffectrapportage).
  • De uitkomsten van het besluit-MER zijn grotendeels bruikbaar als milieuonderbouwing van het inpassingsplan (provincie is daarvoor het bevoegd gezag).

Globaal is onderstaande gestapeld planvormingtraject doorlopen:schema

De volledige tekst van de Integrale effectrapportage treft u aan op http://www.wieringerrandmeer.nl/