Geurvoorschriften voor landbouwhuisdieren houden

In het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor de activiteit het houden van landbouwhuisdieren.

De voorschriften voor het voorkomen en beperken van geurhinder staan in paragraaf 3.5.8 van het varkens slapendActiviteitenbesluit en paragraaf 3.5.8 van de Activiteitenregeling.

Het gaat om de volgende eisen:

  • bescherming van geurgevoelige objecten
  • voldoen aan stalbeschrijving
  • registratieplicht
  • eisen specifiek voor luchtwassers

Activiteitenbesluit blijft van toepassing

Als een bedrijf niet voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit(bijvoorbeeld voldoende afstand tot een geurgevoelig object) blijft het Activiteitenbesluit van toepassing. Het bedrijf wordt hierdoor niet vergunningplichtig. De veehouder is in overtreding van het Activiteitenbesluit en bevoegd gezag moet hierop handhaven.

Bestaande bedrijven

Voor bestaande bedrijven geldt overgangsrecht, zodat er geen nieuwe saneringssituaties ontstaan. Veehouderijen die bijvoorbeeld eerst door te korte afstanden niet onder het voormalige Besluit landbouw vielen maar een omgevingsvergunning milieu hadden, kunnen nu wel onder het Activiteitenbesluit vallen.

Niet van toepassing

Deze voorschriften gelden niet voor: