Bijlage bij Mor: Nederlandse informatiedocumenten over BBT

Het bevoegd bepaalt bij vergunningverlening de beste beschikbare technieken (BBT). Nederlandse informatiedocumenten staan de bijlage van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Voor IPPC-installaties moet het bevoegd gezag daarnaast rekening houden met Europese BBT-conclusies.

Juridische basis

Bij de verlening van omgevings- en watervergunningen moet het bevoegd gezag rekening houden met Nederlandse informatiedocumenten over BBT. Deze documenten staan in de bijlage van de Mor. Dit staat in artikel 9.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De bijlage is op 1 januari 2017 voor het laatst aangepast.

Nederlandse informatiedocumenten over BBT

In de bijlage van de Mor staan de Nederlandse informatiedocumenten over BBT. De bijlage noemt de afzonderlijke publicaties in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De BBT-documenten over water (CIW-documenten) somt de bijlage op volgens deze onderverdeling:

Nederlandse informatiedocumenten over BBT met doorverwijzingen

Naam document

Jaartal

NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming

mrt-12

Handreiking methaanreductie stortplaatsen

apr-07

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

jun-07

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Via deze link komt u bij alle onderstaande PGS'en

PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

okt-07

PGS 8: Organische peroxiden: Opslag

dec-11

PGS 9: Cryogene gassen: opslag van 0,125 m3 – 100 m3

apr-14

PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading

apr-14

PGS 13: Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen

feb-09

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

sep-16

PGS 16: LPG: Afleverinstallaties

sep-10

PGS 18: LPG: depots

dec-13

PGS 19: Propaan en butaan: opslag

okt-13

PGS 22: Toepassing van propaan

sep-08

PGS 23: LPG: Vulstations voor flessen en ballonvaarttanks

dec-13

PGS 25: Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

dec-12

PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

dec-11

PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

dec-16

PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

dec-11

PGS 32: Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag

okt-16

PGS 35: Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

apr-15

PGS 33-1: Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen

jun-13

BBT-documenten water

Via deze link komt u bij alle onderstaande CIW-documenten (Commissie Integraal Waterbeheer)

Landbouw CIW

Zie helpdeskwater.nl/ciw

Beoordelingsmethode emissiereducerende maatregelen Lozingsbesluit open teelt en veehouderij

mrt-03

Recirculeren van spoelwater; Gevolgen voor de microbiologische kwaliteit van spoelwater

sep-03

Goed gietwater; Beoordelingskader voor verplichte aanleg van een gietwatervoorziening bij grondgebonden glastuinbouwbedrijven

jan-04

Achtergronddocument glastuinbouw voor KRW-decembernota 2005, eindversie

aug-05

Bodemsanering + bagger

Zie helpdeskwater.nl/ciw

Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots

apr-98

Riooloverstorten

Zie helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 1: Knelpuntcriteria riooloverstorten

jun-01

Riooloverstorten deel 2: Eenduidige basisinspanning

jun-01

Riooloverstorten deel 3: Model voor vergunningverlening riooloverstorten

dec-01

Riooloverstorten deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1

sep-02

Riooloverstorten deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, fase B

jan-03

Industriële activiteiten

Zie helpdeskwater.nl/ciw

Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen

feb-00

Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen

apr-01

Offshore

feb-02

Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

apr-02

Instrumentarium

Zie helpdeskwater.nl/ciw

Meten en bemonsteren van afvalwater

mrt-98

Algemene BeoordelingsMethodiek 2016

mrt-16

Normen voor het Waterbeheer

mei-00

Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater

mrt-16

Milieunormen in perspectief

sep-02

Lozingseisen Wvo-vergunningen

nov-05

Warmtelozing

Zie helpdeskwater.nl/ciw

CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen

nov-04

IPPC-installaties en BBT-conclusies

Voor IPPC-installaties gelden de documenten uit de bijlage bij de Mor in aanvulling op of als verdere uitwerking van de BBT-conclusies.

De bijlage bij de Mor noemt de BBT-conclusies niet meer. De verplichting om met BBT-conclusies rekening te houden volgt uit artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht. De Europese Commissie stelt sinds 2012 BBT-conclusies formeel vast en publiceert deze. Op onze website staat een actueel overzicht van BBT-conclusies.

Het bevoegd gezag moet vergunningen van bedrijven met een IPPC-installatie binnen vier jaar na de bekendmaking van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van de beteffende IPPC-installatie aanpassen aan die BBT-conclusies. Zie voor meer informatie de InfoMil Handleiding bepalen BBT voor IPPC-installaties.

Alle oplegnotities bij BREF's zijn vervallen als Nederlandse BBT-documenten.


Wettekst

BBT definitie Wabo

voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken,

die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn;

daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.