Rekenresultaten verkeer Monitoringsronde 2020 beschikbaar

2020 is het elfde jaar van de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten. Hierin staan hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het nieuwsbericht van 23 juli 2020.

De Monitoringstool is maandag 15 juni 2020 rond 16:00 gesloten voor invoer van verkeersgegevens en voortgangsformulieren. In deze monitoringsronde hebben 161 wegbeheerders de verkeersgegevens en de voortgangsformulieren geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Op 23 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden in de Monitoringstool. De Monitoringstool 2020 (MT2020) is vanaf deze datum open achter de inlog. De Rekentool 2020 (RT2020) is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Inloggen is hiervoor niet nodig. Rekenen met de jaren 2020 en 2030 is ook mogelijk.

Ter informatie:

  • U kunt de rekenresultaten bekijken (log in op nsl-monitoring.nl)
  • De Rekentool 2020 is vanaf nu beschikbaar voor iedereen
  • Rekenen met de toekomstjaren 2020 en 2030 is nu mogelijk
  • De Monitoringstool 2020 is beschikbaar voor iedereen met een inlogaccount
  • U kunt een lokale analyse maken van overschrijdingen en maatregelen

Actie gevraagd:

  • Meld belangrijke onvolkomenheden via luchtkwaliteit@rws.nl
  • Constateert u invoer die onvolkomenheden veroorzaakt? Dan vragen wij u om vóór 14 september 2020 een tekst voor Bijlage 6 door te geven via luchtkwaliteit@rws.nl

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De resultaten van de concentratieberekeningen langs wegen van de monitoringsronde 2020 zijn op 23 juli 2020 gepresenteerd in een PowerPoint-presentatie. Deze is als PDF verspreid onder de deelnemers aan de Overleggroep Monitoring NSL.

Vanaf nu zijn deze resultaten ook beschikbaar achter de inlog op nsl-monitoring.nl.

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. Hierbij is gebruikgemaakt van de achtergrondconcentraties en emissiefactoren, zoals ze zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten is afgerond voor het rekenjaar 2019 en de zichtjaren 2020 en 2030. Hierbij zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

Rekentool 2020

U kunt nu zonder inloggegevens de Rekentool 2020 gebruiken met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 25 juni 2020 heeft gepubliceerd. De Rekentool 2019 met het rekenhart AERIUS Lucht vindt u ook op de website van nsl-monitoring.nl.

Analyse rekenresultaten

Langs 0,8 km van de Nederlandse wegen wordt in 2019 een overschrijding geconstateerd van de grenswaarde voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 0,2 km weg in 2019. Dit is exclusief de overschrijdingen voor PM10 bij veehouderijen. Die worden in een apart traject berekend.

Met de resultaten van de monitoring kunt u een analyse maken over de stand van zaken bij uw gemeente. Zijn er overschrijdingen? Zijn er nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen? Zijn nieuwe maatregelen nodig? Het is de gezamenlijke opgave om het ontstaan van overschrijdingen te voorkomen. Of om die zo kort mogelijk te laten duren.

Ruimte voor opmerkingen

Net als in vorige jaren is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over fouten in de invoer die mogelijk onterechte knelpunten of andere onvolkomenheden veroorzaken. Voorbeelden van opmerkingen over invoergegevens, vindt u in bijlage 6 van de rapportage van 2019. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 14 september 2020 doorgeven via luchtkwaliteit@rws.nl.

Controle RIVM

RIVM voert een kwaliteitscontrole uit op de invoergegevens. Dit als uitvoering van de motie van Tongeren. U kunt op korte termijn mogelijk een e-mail ontvangen met vragen over hun bevindingen voor uw jurisdictie. Het verzoek is om daarop een reactie te geven. Deze zal ook worden opgenomen in bijdrage 6 van de rapportage.

IenW streeft ernaar om het aantal onvolkomenheden in de definitieve rapportage zo beperkt mogelijk te houden. Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op relevante onvolkomenheden stuiten, meldt u die van via luchtkwaliteit@rws.nl. Deze informatie wordt dan opgenomen in Bijlage 6 van de monitoringsrapportage.

Planning

De actuele planning
Datum Actie
3 september Overleggroep Monitoring NSL
14 september Uiterlijke datum inleveren toelichting `onjuistheden in invoer`
Begin december Definitieve versie Monitoringsrapportage beschikbaar

AERIUS Lucht

Sinds begin april is AERIUS Lucht het rekenhart voor de NSL-monitoring van de luchtkwaliteit rond verkeer en zijn onderzoeken voor projecten mogelijk. Met de verkeersgegevens berekent AERIUS Lucht de luchtkwaliteit. De rekenresultaten krijgt u via de mail toegestuurd.

Actualisatieportaal en resultatenportaal

Via het actualisatieportaal kunnen NSL-partners monitoringsgegevens voor verkeer actualiseren. Dit portaal is bijna niet gewijzigd en daarmee heel herkenbaar voor veel gebruikers. Er is nog niet besloten of en in welke mate het actualisatieportaal of het resultatenportaal wijzigen zolang het NSL bestaat. Ook is nog niet besloten hoe de portalen er onder de Omgevingswet uit gaan zien.

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

23 juli 2020