Stapsgewijs: procedure bestemmingsplan

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een bestemmingsplan. De meest linkse kolom geeft de procedurele fases opeenvolgend weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. Ook hoe deze zich tot elkaar verhouden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de webpagina overzicht: procedure bestemmingsplan vindt u in het kort alle relevante handelingen.

De verschillende fasen in de procedure:


Bezoek onderstaande pagina's voor:

Inleidende informatie

Bevoegd gezag bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan voor. De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereiding

Awb

Wro

Kennisgeving

Toepasbaar Basis Resultaat

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

  • Het voorontwerpplan staat niet in het schema. Dat heeft geen wettelijke grondslag in de Wro.
  • Het voorbereidingsbesluit staat niet in het schema. Dat is een aparte procedure, deze staat in artikel 3.7 Wro.

Ontwerp

Awb

Wro

Voor
overleg

- Basis Resultaat

Inhoud en
onder
bouwing

Basis Aanvulling Resultaat

Kennis
geving

Basis Aanvulling Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling Resultaat

Ziens
wijzen

Basis Afwijking Resultaat

Vaststelling

Awb

Wro

Reactie op
zienswijzen

Basis Aanvulling Resultaat

Beslis
termijn
/besluit

- Basis Resultaat

Kennis
geving

Basis Aanvulling Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling Resultaat

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Awb

Wro

Inwerking
treding

Basis Afwijking Resultaat

Beroep

Basis Afwijking Resultaat

Voorlopige
voorziening

Basis Aanvulling Resultaat

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Basis - Resultaat

Verschijning
ter zitting

Basis - Resultaat

Uitspraak

Basis Aanvulling ResultaatAwb Voorbereiding Kennisgeving

In de Awb is niets geregeld over de kennisgeving van de voorbereiding van het bestemmingsplan. Dat de Awb in dit geval wel van toepassing is, volgt uit het Bro. Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit (artikel 3:12, lid 1 en lid 2, Awb).

Wro Voorbereiding Kennisgeving

De regels voor kennisgeving uit de Awb zijn van toepassing. Bovendien geven burgemeester en wethouders (ook elektronisch) aan of sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen (art. 1.3.1 Bro).

Resultaat Voorbereiding Kennisgeving

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit; ook elektronisch.

Wro Ontwerp Vooroverleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen (art. 3.1.1 Bro). Het resultaat hiervan staat in de toelichting (art. 3.1.6 Bro).

Resultaat Ontwerp Vooroverleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen en plaatsen het resultaat in de toelichting.

Awb Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders vergaren kennis over de belangrijke feiten en belangen (artikel 3:2 Awb) en wegen de belangen af zonder dat dit leidt tot onevenredige nadelige gevolgen (artikel 3:4 Awb).

Wro Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Naast de bestemmingen en regels dient een toelichting op het bestemmingsplan te worden gemaakt (art. 3.1.6 Bro).

Resultaat Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af en stellen bestemmingen, regels en toelichting op.

Awb Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het ontwerp (artikel 3:12 Awb).

Wro Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders zenden deze toe aan belangrijke partijen (art. 3.8, lid 1, onder a en b, Wro).

Resultaat Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving ook in de Staatscourant en elektronisch. Belangrijke partijen worden ingelicht.

Awb Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen alle belangrijke stukken ter inzage (artikel 3:11, lid 1, Awb).

Wro Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage (art. 3.8, lid 1, Wro, art. 1.2.1a, lid 1, onder a, Bro en art. 1.2.1 Bro).

Resultaat Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Awb Ontwerp Zienswijzen

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken (artikel 3:16, lid 1, Awb) Alleen belanghebbenden kunnen dit doen (artikel 3:15, lid 1, Awb).

Wro Ontwerp Zienswijzen

Een ieder kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen (art. 3.8, lid 1, onder d, Wro).

Resultaat Ontwerp Zienswijzen

Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen.

Awb Vaststelling reactie op zienswijzen

Burgemeester en wethouders beantwoorden de zienswijzen. Dit is een motivering van hun besluit (artikel 3:47 Awb).

Wro Vaststelling Reactie op zienswijzen

De gemeenteraad kan het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen (artikel 3.8, lid 4, Wro).

Resultaat Vaststelling Reactie op zienswijzen

De beantwoording van de zienswijzen door burgemeester en wethouders dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld.

Wro Vaststelling Beslistermijn en besluit gemeenteraad

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 3.8, lid 1, onder e, Wro).

Resultaat Vaststelling Beslistermijn en besluit gemeenteraad

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Awb Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het vaststellingsbesluit (artikel 3:44  en artikel 3:12 Awb).

Wro Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit in de Staatscourant en ook elektronisch (artikel 3.8, lid 3 en lid 4, Wro).

Resultaat Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit ook in de Staatscourant en elektronisch.

Awb Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken ter inzage (artikel 3:44, lid 1, Awb). Het gaat om alle belangrijke stukken (artikel 3:11, lid 1, Awb).

Wro Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders stellen deze stukken elektronisch beschikbaar (artikel 1.2.1 Bro).

Resultaat Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Awb Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking (artikel 3:40 Awb).

Wro Beroep Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn (artikel 3.8, lid 5, Wro).

Resultaat Beroep Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn.

Awb Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb) en begint de dag na de terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8, lid 4, Awb). Het beroep moet men instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8:6, lid 1, Awb en Bijlage 2, Hoofdstuk 2, artikel 2, Awb). Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden (artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb). Normaal gesproken kan een belanghebbende (die een zienswijze naar voren heeft gebracht) tegen een besluit beroep instellen (artikel 6:13 en artikel 8.1 Awb). Tegen een algemeen verbindend voorschrift kan geen beroep worden ingesteld (artikel 8:3, lid 1, onder a, Awb).

Wro Beroep Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen een bestemmingsplan (algemeen verbindend voorschrift) in eerste en enige aanleg in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8.2, lid 2, onder a, Wro).

Resultaat Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit.

Awb Beroep Voorlopige Voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend (artikel 8:81, lid 2, Awb).

Wro Beroep Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8.4 Wro). Als dit gebeurt binnen de beroepstermijn treedt het besluit nog niet in werking (artikel 8.4 Wro).

Resultaat Beroep Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen waardoor het besluit nog niet in werking treedt.

Awb Beroep Relevante stukken verweerschrift

Het bevoegd gezag zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in (artikel 8:42, lid 1, Awb).

Resultaat Beroep Relevante stukken en verweerschrift

De gemeenteraad zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Awb Beroep Verschijning ter zitting

Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen (artikel 8:44, lid 1, Awb).

Resultaat Beroep Verschijning ter zitting

De gemeenteraad kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Awb Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak (artikel 8:66, lid 1, Awb).

Wro Beroep Uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist binnen twaalf maanden op een beroep (artikel 8.2, lid 2, onder a, Wro).

Resultaat Beroep Uitspraak

Op het beroep moet de rechter binnen twaalf maanden na binnenkomst van het beroepschrift beslissen. Binnen die periode vindt een zitting plaats. Na de zitting laat de uitspraak meestal hooguit nog zes weken op zich wachten