Vierde tranche wijzigingen Activiteitenbesluit voor lucht

Deze pagina geeft een overzicht van de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de 'vierde tranche' per 1 januari 2016 voor het milieuaspect lucht.

De voor lucht belangrijkste wijzigingen zijn:

Meer algemene informatie geeft de pagina Vierde tranche uitbreiding Activiteitenbesluit.

Vierde tranche samengevat

In de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere: ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbest-verwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de NeR in het Activiteitenbesluit opgenomen. Ook kwamen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling. Tot slot was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

Het wijzigingsbesluit is 1 oktober 2015 gepubliceerd in Staatsblad nummer 337. De wijzigingsregeling is 2 oktober 2015 gepubliceerd in Staatscourant nummer 29035. Een apart inwerkingtredingsbesluit liet de wijzigingen rond energie op 1 december 2015 in werking treden. De overige wijzigingen traden in werking op 1 januari 2016.

In de 'vierde tranche van de tweede fase' van het Activiteitenbesluit zijn nog meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit gekomen. De grootste groepen bedrijven waarvoor in de meeste gevallen de omgevingsvergunning milieu per 1 januari 2016 is vervallen zijn:

 • Ziekenhuizen
 • Gieterijen
 • Defensie-inrichtingen
 • Hondenkennels, volières en dierentuinen
 • Asbestverwijderingsbedrijven
 • Producenten van petfood

Een tabel geeft een volledig overzicht van de situatie voor en na inwerkingtreding van de vierde tranche. Daarnaast zijn twee besluiten, een regeling en een richtlijn in het Activiteitenbesluit opgenomen:

 • Besluit LPG-tankstations
 • Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen
 • Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 • Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

Verder waren er aanpassingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten. Zo is het specifieke overgangsrecht van hoofdstuk 6 verplaatst naar de paragrafen per activiteit in hoofdstuk 3 en 4 van het besluit en de regeling. Ook kwamen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling.

Opname NeR in Activiteitenbesluit

In de 'vierde tranche' van het Activiteitenbesluit is het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Het informatieve deel van de NeR is in een digitaal informatiedocument op de InfoMil website gekomen.

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (algemene luchtvoorschriften) geldt sinds 2016 voor alle typen inrichtingen. Ook is er een algemeen geurartikel gekomen. Enkele bijzondere regelingen uit de NeR zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Emissie-eisen

In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit komen de algemene emissiegrenswaarden te staan die gaan gelden voor emissies naar de lucht. De emissiegrenswaarden zijn gekoppeld aan categorieën. Dit zijn dezelfde categorieën als uit de NeR.

De stoffenlijst uit bijlage 4.5 van de NeR zal terug te vinden zijn in nieuwe bijlagen 12a en 12b  van de Activiteitenregeling.

Als tot een type C bedrijf een IPPC-installatie behoort, dan moet de IPPC-installatie voldoen aan de BBT-conclusies. De voorschriften van afdeling 2.3 Lucht, met uitzondering van artikel 2.8 (meten) en artikel 2.4 lid 2 (minimalisatieverplichting), zullen niet gelden voor een IPPC-installatie als hiervoor een BBT-conclusie voor lucht geldt.

Bijzondere regelingen

De volgende bijzondere regelingen van NeR hoofdstuk 3.3 komen in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. De maatregelen gaan voor de algemene luchteisen.

 • asfaltmenginstallaties
 • glycolfornuizen (stookinstallatie voor de regeneratie van glycol)
 • clausinstallaties voor de productie van zwavel

Hoofdstuk 3.4 van de NeR bevatte maatregelen voor activiteiten met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) die voor de algemene NeR eisen gingen.

 • de maatregelen voor op- en overslaginstallaties binnen de aardolieketen zijn in een nieuwe paragraaf 5.1.7 van het Activiteitenbesluit gekomen
 • de VOS-maatregelen voor tankauto reiniging kwamen in het Handboek Water
 • de maatregelen voor bloemenververijen kwamen in een nieuwe paragraaf 3.8.4 in het Activiteitenbesluit, de vergunningplicht verviel

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de opname van de NeR in het Activiteitenbesluit geeft de pagina over de NeR inbouw.

Stookinstallaties

Voor kleine en middelgrote stookinstallaties (paragraaf 3.2.1) zijn er de volgende wijzigingen:

 • verruiming van de zogenoemde 500-uursregeling, waarbij stookinstallaties die ten hoogste 500 uur per jaar in gebruik zijn, zijn vrijgesteld van de emissie-eisen.
 • verruiming van de emissiegrenswaarde voor bepaalde biomassa ketels,
 • speciale regeling voor kleine dieselmotoren in de Exclusieve Economische Zone (hierna: EEZ).
 • vereenvoudiging met betrekking tot de SO2-normen

Voor de stookinstallaties in hoofdstuk 5 zijn er enkele reparaties en verduidelijkingen.

Oplosmiddelen

De oplosmiddelenboekhouding verviel met de vierde tranche bij activiteiten met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) onder de Europese verbruiksdrempels voor oplosmiddeleinstallaties (afdeling 2.11, voorheen Oplosmiddelenbesluit). Een bedrijf moet nog wel kunnen aantonen dat het verbruik onder de 1000 kg blijft, omdat hierboven maatregelen verplicht zijn.

Voor textielreinigingsbedrijven (chemische wasserijen) verviel de verplichting tot immissiemetingen voor PER. De verplichte emissiebepalingen komen voort uit de Richtlijn Industriële Emissies en zijn gebleven.

Opname Benzineregeling in hoofdstuk 5

De Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer ('Benzineregeling') is opgenomen in een nieuwe afdeling 5.2 van het Activiteitenbesluit. Inhoudelijk waren er geen grote wijzigingen met de Benzineregeling.

De afdeling geeft alleen voorschriften voor VOS-emissies. In afwijking van de definitie elders in het Activiteitenbesluit wordt voor de definitie van benzine in deze afdeling verwezen naar de Benzinerichtlijn.

Uitbreiding Activiteitenbesluit met activiteiten en branches

In de 'vierde tranche' is het Activiteitenbesluit uitgebreid met diverse bedrijfstakken en activiteiten. Hierdoor vallen sinds 1 januari 2016 nog meer bedrijven volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De verplichting tot een omgevingsvergunning milieu verviel voor deze bedrijven. Voor sommige activiteiten was na de wijziging nog wel een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig.

Een aparte pagina over de vergunningplicht geeft een volledig overzicht van de situatie voor en na inwerkingtreding van de vierde tranche.

Voor de volgende activiteiten zijn er nieuwe voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gekomen. Ook verviel in de meeste gevallen de vergunningplicht. Een overzichtstabel op de pagina over vergunningplicht linkt door naar toelichtingen op de nieuwe of gewijzigde voorschriften.

 • smelten en gieten van metalen
 • opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen
 • schieten op buitenschietbanen
 • kleinschalig vergisten van alleen dierlijke meststoffen (monovergisting)
 • dierencrematoria
 • hondenkennels, volières en dierentuinen
 • opslag van verwijderd asbest
 • enkele activiteiten met mergel, grind en kalk (winnen, breken, malen, zeven of drogen)
 • bloemenververijen
 • veredelen van textiel
 • bewerken en verven van bont en leer
 • gebruik van traumahelikopters

Voor een aantal andere activiteiten verviel de vergunningplicht zonder dat daarvoor nieuwe voorschriften zijn ingevoerd. Dit kan zijn omdat die voorschriften al in het besluit stonden of omdat er geen voorschriften nodig waren. Dit staat toegelicht in een aparte tabel op de pagina over vergunningplicht. Het gaat om de activiteiten:

 • opslag van diverse afvalstoffen van werkzaamheden buiten de inrichting
 • ziekenhuizen zonder traumahelikopters
 • sport- en recreatiebedrijven (grotendeels) en terreinen voor modelvliegtuigen
 • assemblage van motorvoertuigen
 • productie van spaanplaat, triplex, MDF en dergelijke
 • petfood-bedrijven
 • vullen kleine gasflessen met zuurstof
 • vullen gasflessen met verstikkende gassen
 • meelfabrieken
 • opslaan van cacao
 • afmeren van zeegaande veerboten
 • bewerken en opslaan hars
 • kweken ongewervelde dieren, behalve schelpdieren in oppervlaktewater en maden van vliegende insecten

Tot slot zijn er activiteiten toegevoegd aan hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit, waarbij de vergunningplicht bleef bestaan. De pagina over de vergunningplicht geeft een overzicht van deze activiteiten.

Relevantie voor luchtemissies en geur

Voor het aspect lucht zijn van deze activiteiten met name van belang:

 • gieterijen (smelten en gieten van metalen)
 • dierencrematoria
 • asbestverwijdering
 • bloemenververijen
 • monovergisting

De NeR VOS-maatregelen voor bloemenververijen zijn in de Activiteitenregeling gekomen.

Andere wijzigen betroffen reparaties en verduidelijkingen. Voor het zeven van grind en dergelijke geldt een nieuw voorschrift in paragraaf 3.4.3 Op- en overslag van goederen. Door een reparatie ging de paragraaf coaten van textiel ook gelden voor leer en bont.

Zie voor informatie over monovergisting van mest de pagina's over Landbouwregelgeving in ontwikkeling.

Reparaties

Tot slot waren er in de vierde tranche diverse reparaties, waarvan voor lucht alleen de verplaatsing van de stage 1 eis van de paragraaf over Afleveren van brandstoffen naar die over Ondergrondse opslagtanks van belang is. Hierbij waren er geen inhoudelijke wijzigingen.

Wijziging Activiteitenbesluit rendementseisen kolencentrales

Deze wijziging stond los van de vierde tranche maar trad tegelijk in werking.

Met deze wijziging van het Activiteitenbesluit zijn de algemene regels voor grote stookinstallaties geactualiseerd. Doel van de wijziging is het stellen van een minimum rendement aan kolencentrales in Nederland. Hiermee wordt de minst duurzame kolengestookte elektriciteitsproductie in Nederland uitgefaseerd.

De wijziging trad op 1 januari 2016 in werking en is 2 november 2015 gepubliceerd.