Overzicht aanpassingen Veiligheid in het Activiteitenbesluit

In de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere: ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbest-verwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de NeR in het Activiteitenbesluit opgenomen. Ook kwamen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling. Tot slot was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

Het wijzigingsbesluit is 1 oktober 2015 gepubliceerd in Staatsblad nummer 337. De wijzigingsregeling is 2 oktober 2015 gepubliceerd in Staatscourant nummer 29035. Een apart inwerkingtredingsbesluit liet de wijzigingen rond energie op 1 december 2015 in werking treden. De overige wijzigingen traden in werking op 1 januari 2016.

Op deze pagina is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in het kader van externe veiligheid:

Ontplofbare stoffen bij defensie-inrichtingen

 • Opslag van ontplofbare stoffen en voorwerpen bij de krijgsmacht is onder algemene regels gebracht.
 • Omdat de activiteiten een extern risico hebben is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hierna: OBM) ingevoerd.
 • Bij de aanvraag moet een kwantitatieve risicoanalyse (munitie-QRA) worden gevoegd.
 • Een munitie-QRA leidt tot het vaststellen van veiligheidszones (de A, B en C cirkel).
 • Voor de eisen waaraan het opslaan of het bewerken moet voldoen, wordt verwezen naar de MP40-21 (interne regelgeving van de minister van Defensie).

Schieten op buitenschietbanen

 • Het schieten in de open lucht is in algemene regels omgezet.
 • Er is verschil (bijvoorbeeld in het gebruik van wapens) in buitenschietbanen voor overheidsdiensten en buitenschietbanen voor sport en recreatie.
 • Er is uitgegaan van de effectbenadering: binnen het gebied waar gevaar aanwezig is (de zogeheten onveilige zone) is de aanwezigheid van personen niet toegestaan.
 • Schietbanen moeten voldoen aan constructieve eisen om de genoemde milieubelasting te voorkomen/beperken.
 • Voor de constructieve eisen en de eisen van een kogelvanger wordt bij schietbanen voor overheidsdiensten verwezen naar de interne regelgeving van de Minister van Defensie: de MP40-30.
 • Voor schietinrichtingen met meer dan 3 miljoen schoten op jaarbasis blijft een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

 • De inhoud van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (oud) (hierna: Besluit LPG-tankstations) is in het Activiteitenbesluit opgenomen.
 • LPG-tankstations blijven vergunningplichtig.
 • Er is door verwijzing naar de nieuwe versie van de PGS 16 aangesloten bij de meest recente ontwikkelingen in de techniek.
 • Voor de grens van de opslag van LPG is aangesloten bij de drempelwaarde van 50 ton van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (hierna: Brzo).
 • Er zijn geen eisen gesteld aan de LPG-tankwagens, veiligheidseisen aan de LPG-tankwagen zijn vastgelegd in het ADR.
 • Interne afstanden uit het Besluit LPG-tankstations milieubeheer veranderen en zijn via verwijzing naar PGS 16 in het Activiteitenbesluit voorgeschreven.
 • De externe afstandseisen uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) blijven van toepassing.

Koelinstallaties

 • Behalve ammoniak worden steeds vaker koolwaterstoffen (onder andere propaan) en kooldioxide als koudemiddel gebruikt.
 • Voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen geldt voortaan een jaarlijkse keuringsplicht.
 • Aanvullend op de jaarlijkse controle volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur moet de koelinstallatie jaarlijks worden gecontroleerd op goed en veilig functioneren en moet preventief onderhoud worden uitgevoerd.
 • Voor koelinstallaties waarbij ammoniak als koelmiddel wordt gebruikt is de PGS 13 relevant.
 • Voor koelinstallaties met koolwaterstoffen is de NPR 7600 relevant.
 • Voor installaties met kooldioxide IS de NPR 7601 relevant.
 • Preventieve controle mag alleen worden uitgevoerd door monteurs die beschikken over een vakbekwaamheidscertificaat (www.certcheck.nl: register van gecertificeerde personen).
 • De termijn van twee weken die was opgenomen voor het uitvoeren van onderhoud als uitkomst van de keuring is niet goed uitvoerbaar gebleken en om die reden vervallen. Dit onderhoud zal zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.
 • Van de koelinstallatie moet een logboek aanwezig zijn.

Alles over de vierde tranche

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit