Bouw- en opleveringscontrole

Voor het in gebruik nemen van een luchtwasser is het belangrijk om de technische uitvoering te controleren. Deze controle is vaak makkelijker uitvoerbaar tijdens de bouw of aanpassing van de stal dan bij een luchtwasser die al in gebruik is.

Belangrijke controlepunten

Voordat er dieren in de stal komen, is het belangrijk om de volgende onderdelen te controleren:

  • het centraal afzuigkanaal (indien aanwezig)
  • de koppeling van het dierenverblijf aan het centraal afzuigkanaal
  • de uitvoering en dimensionering van de luchtwasser

Wanneer een luchtwassysteem wordt toegepast bij een diercategorie waarbij het niet gebruikelijk is om het dierenverblijf te voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem is het goed om tijdens de bouwcontrole aandacht te besteden aan het totale ventilatiesysteem. Hoe worden de luchtinlaatopeningen uitgevoerd? Welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat onder alle omstandigheden onderdruk in het dierenverblijf aanwezig is en blijft?

Voor geiten staan de eisen voor het mechanisch ventilatiesysteem bij toepassen van een luchtwasser in BWL 2017.07. Hierbij is uitgegaan van een hoeveelheid leklucht. Het verwijderingspercentage van de luchtwasser is hierop aangepast.

Andere controlepunten

Het kan nodig zijn om voor de ingebruikname van een dierenverblijf ook andere punten te controleren. Bijvoorbeeld de uitvoering van de hokken voor de dieren met het daaronder liggende mestkanaal. Dit is van belang bij de combinatie van een emissiearm huisvestingssysteem en een luchtwassysteem. In dat geval moet de uitvoering van het dierenverblijf met luchtwasser aan de uitvoeringseisen van beide systemen voldoen.

Stroomschema

Hieronder staat een stroomschema. Voor het tijdig kunnen uitvoeren van de bouwcontrole is het belangrijk om met de veehouder af te spreken wanneer deze bouwcontrole kan plaatsvinden. In welke fasen van de bouw hij hier het bevoegd gezag over informeert. Dit kunnen verschillende momenten zijn. Het gaat hier om de controle op de uitvoering van een deel van de stal, bijvoorbeeld het centraal afzuigkanaal, of van het de gehele stal met het luchtwassysteem. Het hoeft niet zo te zijn dat alle stallen of systemen tegelijkertijd moeten of kunnen worden gecontroleerd.

Het is van belang om zo snel mogelijk na mededeling een controle uit te voeren. Binnen vijf werkdagen is een redelijke termijn. De veehouder ondervindt dan weinig tot geen oponthoud tijdens de bouwwerkzaamheden en de uitvoering van de controle door, of namens, het bevoegde gezag is dan in te plannen.