Controle gedragsvoorschriften

In het Activiteitenbesluit staat dat de veehouder gedragsvoorschriften opstelt. Hierin staat wie wanneer wat doet.

De gedragsvoorschriften zelf bepalen niet de goede werking van de luchtwasser. Wanneer er geen gedragsvoorschriften zijn, betekent dit niet automatisch dat de luchtwasser niet goed werkt. Wel is dan de conclusie dat niet wordt voldaan aan artikel 3.125 lid 5 van het Activiteitenbesluit.

De gedragsvoorschriften vormen wel een hulpmiddel om bij een niet goed werkende luchtwasser weer tot een goed werkende luchtwasser te komen. In de gedragsvoorschriften staat enerzijds beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook wordt ingegaan op de frequentie waarin bepaalde taken moeten worden uitgevoerd. Anderzijds geven de gedragsvoorschriften een beschrijving van de mogelijke oorzaken van de afwijkende waarde. Op basis van de gedragsvoorschriften kan de veehouder bij een niet goed werkende luchtwasser gericht de juiste actie (zoals onderhoud of reparatie) nemen.