Rekenresultaten Monitoringsronde 2016 beschikbaar

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 5 juli 2016

Op 5 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden. De Rekentool 2016 (RT2016) is vanaf deze datum voor iedereen beschikbaar.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De resultaten van de concentratieberekeningen van de monitoringsronde 2016 zijn op 5 juli 2016 gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL. Vanaf vandaag zijn de resultaten ook beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor het rekenjaar 2015 en de zichtjaren 2020 en 2030 is afgerond. Er zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

Rekentool 2016

U kunt vanaf nu zonder inloggegevens de Rekentool 2016 gebruiken met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in maart 2016 heeft vastgesteld. De voorgaande versies van de Rekentool blijven ook beschikbaar op de site van www.nsl-monitoring.nl.

Analyse rekenresultaten

Deze monitoringsronde is voor het laatst 2015 doorgerekend, dit maal niet als prognose maar als gepasseerd jaar. Langs 10,0 km van de Nederlandse wegen wordt in 2015 een overschrijding geconstateerd van de grenswaarde voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 5,6 km weg in 2015, dit is exclusief de overschrijdingen bij veehouderijen die in een apart traject berekend worden.

Met de resultaten van de monitoring kan de NSL-coördinator een analyse maken van de stand van zaken: Is er sprake van overschrijdingen, gaat het om nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, die om nieuwe maatregelen vragen? Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit nadat de gegevens openbaar zijn geworden.

Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Net als voorgaande jaren is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over de lokale invoer. Voorbeelden van lokale opmerkingen vindt u in bijlage 6 van de rapportage over 2015. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 16 september 2016 doorgeven via luchtkwaliteit@infomil.nl.

Planning

De actuele planning is:
Datum Actie

Half augustus

Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar

Half november

Definitieve versie Monitoringsrapportage

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de pagina Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op de website de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.