Berichten veehouderij 2013

Binnen de NSL monitoring wordt speciaal aandacht besteed aan de intensieve veehouderij. In de onderstaande tekst wordt de gevolgde werkwijze kort beschreven.

Veehouderijen en fijnstof

Veehouderijen kunnen lokaal een significante bijdrage leveren aan de concentraties fijnstof (PM10). Dit zorgt bij een aantal veehouderijen voor een overschrijding van een grenswaarde. Een overschrijding voor fijnstof bij een veehouderij heeft vrijwel altijd betrekking op de etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m³. Deze mag maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden.

In het kader van het NSL is in 2009 een inventarisatie gemaakt van veehouderijen waar sprake is van een (bijna) overschrijding van de fijnstof grenswaarde. Daarop volgend is met zogenaamde inzoomacties in beeld gebracht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de luchtkwaliteit ter plaatse te verbeteren.Voor meer informatie zie ook de pagina knelpunten fijnstof.

Gebleken is dat de bedrijven met een overschrijding hoofdzakelijk pluimvee- en varkenshouderijen betreffen. De bedrijven met een (bijna) overschrijding zijn vooral gelegen in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht.

Monitoren van veehouderijen

De NSL monitoring bij de veehouderijen vindt vanaf 2013 met behulp van de Monitoringstool plaats. De handleiding monitoring NSL is hierop aangepast (zie hoofdstuk 4 handleiding). De decentrale overheden rapporteren de voortgang van maatregelen nog wel per e-mail aan Bureau Monitoring, met behulp van het voortgangsformulier dat onderaan deze pagina kan worden gedownload. De monitoring richt zich op veehouderijen waar sprake is van een (potentiële) overschrijding.

Over de werkwijze die dit jaar gevolgd gaat worden zijn de verschillende gemeenten individueel geïnformeerd. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en zonder grenswaarde overschrijdingen. De brieven die zijn verstuurd naar aanleiding van de openstelling van de monitoringstool vindt u onderaan deze pagina.

Lees meer informatie over de globale planning van de monitoring.

Betrouwbaarheid (invoer)gegevens

Voor het uitvoeren van de berekeningen is het van belang dat Bureau Monitoring over de juiste invoergegevens beschikt. Gemeenten en provincies met een potentieel knelpunt zijn dit jaar gevraagd de invoergegevens aan te leveren. Zij beschikken namelijk over de actuele vergunningensituatie. De bevoegde gezagen verwerken de gegevens in de Monitoringstool. Bureau Monitoring heeft de betreffende gemeenten elk afzonderlijk benaderd.

Berekenen van de luchtkwaliteit

Bureau Monitoring controleert aan het einde van de monitoringsronde door middel van berekeningen wat het beeld van de luchtkwaliteit bij veehouderijen met een (bijna) overschrijding is. Bureau Monitoring gebruikt hiervoor het rekenprogramma ISL3a. De gegevens afkomstig van de berekeningen worden verwerkt in de jaarrapportage van de NSL monitoring.

Schakeldag 2013

Op 27 maart 2013 is de werkwijze omtrent de monitoring bij veehouderijen tijdens de Schakel monitoring veehouderijen toegelicht door Bureau Monitoring en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De presentaties over de aanpak van fijnstof bij veehouderijen, het voortgangsformulier van maatregelen en het actualiseren van gegevens over veehouderijen in de Monitoringstool vindt u de Schakels.