Berichten veehouderij 2014

Binnen de NSL monitoring wordt speciaal aandacht besteed aan de intensieve veehouderij. Op deze pagina wordt de gevolgde werkwijze kort beschreven.

Veehouderijen en fijnstof

Veehouderijen kunnen lokaal een significante bijdrage leveren aan de concentraties fijnstof (PM10). Dit zorgt bij een aantal veehouderijen voor een overschrijding van een grenswaarde. Een overschrijding voor fijnstof bij een veehouderij heeft bijna altijd betrekking op de etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m³. Deze mag maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden.

Gebleken is dat de bedrijven met een overschrijding hoofdzakelijk pluimvee- en varkenshouderijen betreffen. De bedrijven met een (bijna) overschrijding zijn vooral gelegen in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht.

Monitoren van veehouderijen

De NSL monitoring bij de veehouderijen vindt ook in 2014 met de Monitoringstool plaats. De werkwijze staat beschreven in de handleiding monitoring NSL. De monitoring richt zich op veehouderijen waar sprake is van een (potentiële) overschrijding.

De brieven die zijn verstuurd over de openstelling van de Monitoringstool Veehouderijen vindt u onderaan deze webpagina.

Voor de globale planning van de monitoring, zie de NSL Monitoringsplanning 2014..

Controle invoergegevens

De informatie in de nieuwsbrief van 2 april 2014 benadrukt dat het belangrijk is om de veehouderijgegevens én de locatie en typering van de rekenpunten in de Monitoringstool 2014 te controleren. Voor het uitvoeren van de berekeningen is het van belang dat Bureau Monitoring over de juiste invoergegevens beschikt. De gemeenten en omgevingsdiensten verwerken de gegevens in de Monitoringstool.

Berekenen van de luchtkwaliteit

Bureau Monitoring controleert aan het einde van de Monitoringsronde door berekeningen wat het beeld van de luchtkwaliteit bij veehouderijen met een (bijna) overschrijding is. Bureau Monitoring gebruikt hiervoor het rekenprogramma ISL3a. De gegevens afkomstig van de berekeningen worden verwerkt in de jaarrapportage van de NSL Monitoring.

Schakel veehouderijen 2014

Op 31 maart 2014 is de werkwijze over de monitoring bij veehouderijen tijdens de Schakel Monitoring Veehouderijen NSL toegelicht door Bureau Monitoring en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Schakels vindt u:

  • presentaties over het berekenen luchtkwaliteit bij veehouderijen
  • informatie over de Monitoringstool 2014
  • een ambitie voor 2015 om data overheveling naar het Web-BVB te laten plaats vinden
  • het toetsingskader en aanpak fijnstof bij veehouderijen