Brief Openstelling Monitoringstool NSL 2011

De monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vindt plaats met behulp van de Monitoringstool. Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de openstelling van de Monitoringstool 2011.

De Monitoringstool 2011 is per 8 juni 2011 opengesteld. U kunt nu:

  1. de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren invoeren;
  2. de verkeersgegevens voor het voorgaande jaar (2010) en de zichtjaren (2011, 2015 en 2020) actualiseren in de Monitoringstool 2011.

De aangeleverde verkeersgegevens over 2010 vormen ook de basis van de verplichte nationale rapportage luchtkwaliteit aan de Europese Commissie.

Met de informatie in deze brief helpen wij u verder op weg.

Handleiding Monitoring NSL
De Handleiding Monitoring NSL is een werkdocument voor lokale en regionale overheden voor de uitvoering van de monitoringsactiviteiten van het NSL. Het bevat een overzicht van het monitoringsproces, de taken van overheden en een toelichting bij het werken met de Monitoringstool. Deze week verschijnt een nieuwe versie van de Handleiding Monitoring NSL. Wij zullen u hierover inlichten.

Login Monitoringstool
De Monitoringstool 2011 is te vinden op de website www.nsl-monitoring.nl. Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen voor de Monitoringstool 2010.

Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘Inloggen' bij ‘wachtwoord vergeten?'.

Wijzigingsrechten
Voor het wijzigen van de gegevens in de Monitoringstool 2011 en/of het importeren van bestanden in de Monitoringstool heeft u wijzigingsrechten nodig. Om het proces soepel te laten verlopen, hebben wij de wijzigingsrechten die in 2010 aangevraagd en toegekend zijn, weer geactiveerd. Het aanvragen van wijzigingsrechten is mogelijk via www.nsl-monitoring.nl, ‘Inloggen', ‘Rechten'. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u opgegeven gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de wijzigingsrechten. Zo nodig neemt iemand telefonisch contact met u op.

Verkeersgegevens
In de Monitoringstool 2011 zijn de gegevens uit de Monitoringstool 2010 overgenomen. Wij vragen u deze gegevens te controleren en waarnodig te actualiseren voor zowel het voorgaande jaar (2010) als de toekomstige jaren 2011, 2015 en 2020. U kunt alleen gegevens wijzigen van wegen, rekenpunten en maatregelen waarvan u wegbeheerder bent.

U kunt voor de actualisatie de gegevensbestanden (csv- of shape-bestanden) of van de kaart van de Monitoringstool 2011 gebruiken. In de Handleiding Monitoring NSL vindt u een nadere toelichting op het actualiseren van verkeersgegevens.

Hieronder vindt u nog een aantal aandachtspunten bij het importeren van gegevensbestanden:

  • Wijzigingen die u maakt in het bestand van bijvoorbeeld het jaar 2010 zijn niet automatisch in de bestanden van andere jaren doorgevoerd.
  • Bij het importeren van bestanden in de Monitoringstool heeft u de keuze om door te gaan bij geconstateerde fouten. In het foutenbestand kunt u controleren welke gegevens doorgevoerd zijn en welke niet en waarom niet.
  • De bestanden met rekenpunten uit de Monitoringstool hebben een nieuwe kolom, met de naam 'grond'. Deze en andere nieuwe kolommen hebben geen invloed bij het importeren van eerder geëxporteerde bestanden. Als u nu een nieuwe export van bestanden maakt, kunt u het nieuwe formaat zien. De kolom in het rekenpuntenbestand betreft de uitzonderingsgrond waarom een rekenpunt géén toetspunt (NSL toetspunt = FALSE) is. U dient deze kolom in te vullen als het NSL-toetspunt op FALSE staat. Zie ook de Handleiding Monitoring NSL.
  • Eigenaren rekenpunten: dit is een nieuw kenmerk in het rekenpuntenbestand en al initieel ingevuld. Wij vragen u om bij kruisingen tussen SRM2-wegen van gemeente en provincies expliciet te controleren of de eigenaar correct staat weergegeven. Als u de eigenaar van het rekenpunt wilt wijzigen dient de oude eigenaar het rekenpunt eerst te verwijderen voordat de nieuwe eigenaar van een rekenpunt zelf weer een rekenpunt op dezelfde locatie kan toevoegen.
  • De Monitoringstool heeft als nieuwe optie de mogelijkheid om alleen gegevens te exporteren waarvoor de gebruiker wijzigingsrechten heeft.
  • Na het importeren van bestanden kunt u de resultaten daarvan direct terugzien in de kaart van de Monitoringstool. In deze kaart kunt u steekproefsgewijs controleren of de bestanden correct zijn geïmporteerd.

Onderbouwing verkeersgegevens
Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq verkeersmodellen. Wij vragen u om voor het accorderen in de Monitoringstool een referentie naar de internetlocatie in te vullen waar de onderbouwing is in te zien.

Voortgangsformulieren
In de voortgangsformulieren voor de Monitoringstool 2011 zijn de gegevens uit de Monitoringstool 2010 overgenomen. Wij vragen u om voor ieder project en iedere maatregel in de Monitoringstool de huidige stand van zaken op te nemen en daarna de formulieren te accorderen. Meer informatie over de voortgangsformulieren en het invullen daarvan vindt u in de Handleiding Monitoring NSL hoofdstuk 6.

Maatregelgebieden en tunnelfactoren
In de Monitoringstool 2011 zijn de gegevens uit de Monitoringstool 2010 overgenomen. Wij vragen u, als u gebruik maakt van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) en u desgewenst wijzigingen wilt doorvoeren, dit door te geven aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.

Voor de aanpassing van tunnelfactoren dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk.

NSL-Rekentool
Voor het controleren van bestanden en het uitvoeren van indicatieve berekeningen is de NSL-Rekentool beschikbaar. De NSL-Rekentool is nog niet gevalideerd door het RIVM. Voorlopig bevat de NSL-Rekentool de generieke invoergegevens en rekenregels van 2010. De beschikbaarheid van de nieuwe GCN en rekenregels in de NSL-Rekentool wordt medio augustus verwacht (onder voorbehoud).

Accorderen
Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze via de website te accorderen. Accordering van de voortgangsformulieren van elk individueel project en maatregel is verplicht vóór het accorderen van de totale invoerset. Alleen gebruikers die beschikken over accorderingsrechten kunnen accorderen.

Planning
tot en met 30 juni Monitoringstool beschikbaar op www.nsl-monitoring.nl. U gaat zelf aan de slag met de invoer van gegevens in de Monitoringstool, u controleert vervolgens de ingevoerde gegevens in de Monitoringstool en accordeert deze gegevens. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Bureau Monitoring met een werksessie en een helpdesk.
20 juni Werksessie Monitoringstool
Na 30 juni Monitoringstool gesloten; het importeren van bestanden of het wijzigen van gegevens in de kaart is niet meer mogelijk
Half juli Rekenresultaten zijn beschikbaar voor overheden.
Na 1 oktober Rapportage Monitoring NSL en Monitoringstool openbaar

Werksessie Monitoringstool
U kunt zich nog inschrijven voor de werksessies Monitoringstool op 20 juni in Bilthoven - zie onze uitnodiging van 13 mei. Medewerkers van Bureau Monitoring helpen u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. Inschrijven kan via http://www.infomil.nl/actueel/schakels-(agenda)/.

De inschrijving voor de werksessie van 20 juni sluit op 13 juni.

Helpdesk en Hotdesk Monitoringstool
Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Tijdens de openstelling van de Monitoringstool is een telefonische Hotdesk beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur voor vragen over de Monitoringstool. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.