Beschrijving Type C inrichting

Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Soms hebben inrichtingen type C ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Alleen een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden.

In het Activiteitenbesluit staat welke onderdelen van toepassing zijn op inrichtingen type C. In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat of een inrichting een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.

Voorbeelden: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibvergistingsinstallatie, een autodemontagebedrijf dat ook vrachtwagens demonteert.

Met dit schema bepaalt u wat de inrichting nodig heeft.

Schema type C inrichting Activiteiten uit artikel 2.2a Bor Activiteiten uit hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit uitgevoerd? Activiteiten uit hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit uitgevoerd? Omgevingsvergunning milieu OBM Melding AB Omgevingsvergunning milieu OBM Omgevingsvergunning milieu Melding AB Omgevingsvergunning milieu

Hotspots

Activiteiten uit artikel 2.2a Bor

OBM-plicht: Artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wijst aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM, omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo) van toepassing is op activiteiten binnen inrichtingen. Meer informatie:

Activiteiten uit hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit uitgevoerd?

In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit staan regels die ook gelden voor vergunningplichtige inrichtingen.

In de inhoudsopgave van de integrale versie van het Activiteitenbesluit staan alle activiteiten van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

Melding AB

Melding AB = Melding in het kader van het Activiteitenbesluit

Volgens artikel 1.10, eerste lid moet bij oprichting of verandering van een inrichting een melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gedaan bij het bevoegd gezag.

Omgevingsvergunning milieu

Een Omgevingsvergunning voor het aspect milieu is een vergunning op grond van Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder e.

OBM

OBM = Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is een vergunning zonder voorschriften met één specifieke toetsingsgrond. Bijvoorbeeld luchtkwaliteit of doelmatig beheer van afvalstoffen. (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder i).


Maatwerk

Soms is het mogelijk om met 'maatwerkvoorschriften' af te wijken van de regels van het Activiteitenbesluit.