Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Voorbeelden van het opslaan van stoffen die onder deze activiteit vallen:

  • gassen in verpakking
  • gassen in een opslagvoorziening van minder dan 150 liter
  • bestrijdingsmiddelen in verpakking
  • bodembedreigende vloeistoffen in een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR
  • vloeibare kunstmest in verpakking voor niet agrarische activiteiten
  • polyesterhars in een drum
  • remvloeistof in flessen
  • olie in een oliebar
  • een bodembedreigende, niet gevaarlijke vloeistof in een bovengrondse opslagvoorziening van minder dan 300 liter

opslag verpakking

Gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen wordt hier verstaan stoffen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of onder voorwaarden is toegestaan, en stoffen die zijn aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

CMR

CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch. Het Activiteitenbesluit verwijst voor de definitie van CMR-stoffen naar richtlijn 67/548/EEG, de 'stoffenrichtlijn'.

Bodembedreigend

De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het stoffenschema van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, bijlage 2 deel 3 van de NRB).

Niet van toepassing

Onder deze activiteit valt niet het opslaan in verpakking van: