2014: Reparaties Activiteitenbesluit waaronder uitbreiding met scooterdemontage

Scooterdemontage en diverse reparaties

Per 1 maart 2014 was er een grote reparatie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

De belangrijkste wijzigingen van dit 'reparatiebesluit' zijn:

  1. Het demonteren van scooters, bromfietsen en motorfietsen komt onder het besluit te vallen. Dat is onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling.
  2. Er komen voorschriften voor het lozen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties en het bevoegd gezag kan overgaan tot maatwerk.
  3. De samenloop van drie grote wijzigingen (3e tranche, landbouwwijziging en implementatie Richtlijn Industriële Emissies) per 1 januari 2013 heeft gezorgd voor een aantal wetstechnische, niet inhoudelijke fouten; de wijziging repareert die.
  4. In aansluiting op de wettelijke voorziening van de Wet plattelandswoningen wordt dit nu ook geregeld voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen (in het nieuwe artikel 1.3c). Een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bij de inrichting hoorde, kan worden bestemd tot plattelandswoning. Hierdoor is de plattelandswoning geen geluid- of geurgevoelig object in het kader van het Activiteitenbesluit.

Met de overzichten van de reparaties op besluitniveau en de reparaties op regelingniveau kunt u snel zien welke wijzigingen inhoudelijke gevolgen hebben.

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nummer 20 van 21 januari 2014. De wijzigingsregeling staat in Staatscourant 2014, nummer 1588 van 23 januari 2014. Deze wijzigingen treden op 1 maart 2014 in werking, zoals bekend gemaakt in Staatsblad 2014, nummer 82.

Zie voor specifieke informatie over deze reparatie:

Reparatie pluimveemest

In 2014 was er ook nog een reparatie van de eisen voor kortdurende opslag van pluimveemest. Deze reparatie trad met terugwerkende kracht per 1 maart 2014 in werking.

Eén van de wijzigingen van het reparatiebesluit van 1 maart 2014, was het stellen van soepeler eisen voor kortdurende opslag van pluimveemest. De bedoeling was dat opslag langer dan zes maanden in een afgesloten ruimte moest plaatsvinden, met voldoende ventilatie (en boven een vloeistofkerende voorziening). Maar door een verschrijving van lid 4 golden deze eisen opeens juist voor agrarische bedrijfsstoffen, behalve pluimveemest. Een wijzigingsregeling repareert dit. Deze is op 1 juli 2014 in werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2014.

Kort samengevat: pluimveemest die langer dan zes maanden opgeslagen ligt, moet in een afgesloten ruimte met een vloeistofkerende voorziening en genoeg ventilatie liggen. Bij opslag korter dan 6 maanden, op een niet terugkerende locatie, is een absoberende laag voldoende. Een afgedekte opslagcontainer volstaat dan ook.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale teksten van 1 juli 2014 is zichtbaar gemaakt wat er met deze wijzigingen is aangepast in besluit en regeling.