2013: Wijzigingen Activiteitenbesluit derde tranche, landbouw, IED-implementatie, bodemenergie, PGS

Aan het begin van 2013 traden tegelijkertijd drie grote wijzigingen van het Activiteitenbesluit in werking:

  • In de derde tranche zijn onder andere rubber- en kunststof-, beton- en grafische industrie onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Daarnaast is het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) erin opgenomen.
  • Agrarische activiteiten zijn ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn hiermee vervallen. Daarnaast vallen sinds deze wijziging intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens onder het Activiteitenbesluit
  • Implementatie Richtlijn industriële emissies (RIE of IED). Bij de implementatie zijn het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva), het Besluit emissie eisen stookinstallaties A (Bees A) en het Oplosmiddelenbesluit geïntegreerd in het Activiteitenbesluit en de -regeling.

Zie ook de officiële publicaties van deze drie grote wijzigingen:

Zie voor een beschrijving per wijziging de onderstaande pagina's.

In de integrale teksten van 1 januari 2013 is zichtbaar gemaakt wat er met deze drie wijzigingen (derde tranche, agrarische activiteiten en implementatie IED) is aangepast in besluit en regeling.

Wijziging bodemenergiesystemen per 1-7-2013

Het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling bodemenergiesystemen zijn op 1 juli 2013 in werking getreden. Relevante wijzigingen voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen:

  1. Wijzigingen in meldingsvereisten voor een inrichting met een gesloten bodemenergiesysteem.
  2. Nieuwe activiteit "Het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem" toegevoegd aan het Activiteitenbesluit.
  3. Voor gesloten bodemenergiesystemen is in bepaalde gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Voor meer informatie over bodemenergiesystemen zie het onderdeel bodemenergie van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

In de integrale teksten van 1 juli 2013 is zichtbaar gemaakt wat er met deze en andere wijzigingen is aangepast in Activiteitenbesluit en -regeling.

Wijziging PGS per 1-12-2013

In december was er nog een belangrijke wijziging van de Activiteitenregeling in verband met actualisatie van PGS-richtlijnen.

In de integrale teksten van 1 januari 2014 is zichtbaar gemaakt wat er met deze en andere wijzigingen is aangepast in besluit en regeling.