Handreiking bij titel 17.2 Wet milieubeheer: maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan

Inleiding

Dit is de handreiking bij titel 17.2 Wet milieubeheer (Wm), "maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan".

Titel 17.2 Wm verplicht u als bevoegd gezag om maatregelen te eisen of zelf te nemen om dreigende milieuschade te voorkomen, en om ontstane milieuschade te beperken en te herstellen. De kosten moet u daarbij verhalen op de veroorzaker. Hiermee wordt handen en voeten gegeven aan het beginsel "de vervuiler betaalt".

Deze regelgeving heeft onder andere als doel exploitanten aan te sporen de kans op milieuschade zo klein mogelijk te houden. Hiermee gaat er een preventieve werking uit van deze regelgeving. Ook is de overheid verplicht de kosten van het voorkomen en herstellen van de milieuschade te verhalen op de veroorzaker hiervan.

Met deze artikelen in de Wm heeft de wetgever de Richtlijn milieuaansprakelijkheid in Nederlandse regelgeving geïmplementeerd.

Deze handreiking is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht, Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze handreiking heeft niet de status van regelgeving. De wetstekst is leidend. De handreiking is in januari 2015 voor het laatst aangepast.

Leeswijzer

Als u constateert dat sprake is van (dreigende) schade aan bodem, water of natuur kunt u het stappenplan raadplegen. Dit stappenplan geeft stapsgewijs aan wat u als bevoegd gezag in zo’n geval kan en moet doen. Het stappenplan geeft aan wat u moet doen als schade onder titel 17.2 Wm valt, maar u kunt dit ook gebruiken als titel 17.2 Wm niet van toepassing is.

Door de applicatie "is titel 17.2 Wm van toepassing?"te doorlopen kunt u bepalen of titel 17.2 Wm van toepassing is op het (dreigende) milieuschadegeval dat zich voordoet.

De hoofdstukken 1 tot en met 8 geven achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die daarin worden uitgediept. De verwijzing naar deze hoofdstukken komt u vanzelf tegen als u het stappenplan doorloopt.

Inhoudsopgave

Stappenplan: Acties bevoegd gezag bij titel 17.2 Wm

Internetapplicatie "Is titel 17.2 Wm van toepassing?"

Hoofdstuk 1: Werkingssfeer titel 17.2 Wm

Hoofdstuk 2: Schadedrempels voor bodem, water en natuur

Hoofdstuk 3: Procedures en rechtsbescherming

Hoofdstuk 4: Kostenverhaa l

Hoofdstuk 5: Melding milieuschade

Hoofdstuk 6: Bevoegd gezag, coördinatie en de vorderingsbevoegdheid van de Minister

Hoofdstuk 7: Handhaving

Hoofdstuk 8: Relatie met andere regelgeving

Bijlagen: