Fijnstofemissie bij wijziging Rav december 2017

In de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn in bijlage 1 een aantal nieuwe huisvestingssystemen opgenomen. Verder zijn in deze wijziging ook luchtwassystemen beschikbaar gekomen voor geiten.

De lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' is niet gewijzigd. Hiervan staat de wijziging gepland in maart 2018. Dit betekent formeel dat voor nieuwe huisvestingssystemen en de luchtwassystemen bij geiten er geen fijnstofemissiefactoren zijn vastgesteld.

Lijst emissiefactoren diercategorieën

De fijnstofemissiefactoren bij de hierboven genoemde huisvestingssystemen staan wel in de lijst emissiefactoren diercategorieën vermeld. Deze zijn afgeleid van de bijbehorende systeembeschrijvingen. Hiermee kan het bevoegd gezag, totdat de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' is gewijzigd, de fijn stofemissie op stal- en inrichtingsniveau bepalen.