Verschillende emissiesituaties

Uitgangspunt is dat met toepassen van de Beste Beschikbare Technieken de algemene emissiegrenswaarden in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit haalbaar zijn. Dit is niet altijd het geval. Door een afwijkend emissieverloop kunnen de algemene emissiegrenswaarden ook na toepassing van BBT niet haalbaar zijn. In dat geval kan het bevoegd gezag van deze emissiegrenswaarden afwijken op basis van artikel 2.7 van het Activiteitenbesluit.

Onderverdeling naar emissieverloop

Emissies kunnen regulier of niet-regulier zijn. Reguliere emissies zijn emissies die onderdeel uitmaken van het proces en met zekere regelmaat optreden (niet incidenteel). Emissies door gebruikelijke start- en stillegprocedures vallen onder reguliere emissies. Als de emissies bij uitzondering optreden vallen ze onder de niet-reguliere emissies.

Niet-reguliere emissies zijn incidentele emissies door bijzondere omstandigheden zoals onderhoud, schoonmaak, ongelukken, storingen.

Reguliere emissies worden op basis van hun verloop in de tijd onderverdeeld in twee soorten: continue of discontinue emissies. Continue emissies zijn emissies die relatief lange tijd achtereen vrijkomen ten opzichte van het aantal bedrijfsuren. Discontinue emissies zijn alle overige emissies.

Continue of discontinue emissies

De indeling in continu of discontinu vindt plaats op basis van vergelijking van de emissieduur met de bedrijfstijd op een dag. Hierdoor wordt een proces met emissieperioden van acht uur in een 24-uursbedrijf gezien als een discontinu proces. Datzelfde proces in een bedrijf met dagproductie is een continu proces.

Stabiele of fluctuerende emissies

Voor zowel de continue als de discontinue emissies is een verder onderscheid in het emissieverloop mogelijk in stabiele of fluctuerende emissies. De halfuurgemiddelde emissieconcentraties van stabiele emissies fluctueren in beperkte mate rond het gemiddelde. De variatie in de halfuurgemiddelde emissieconcentraties van fluctuerende emissies is zo groot dat dit invloed heeft op de dimensionering en uitvoering van eventuele maatregelen.