Begrippenlijst

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur

f
h
j
q
u
w
x
y
*

Accreditatie/geaccrediteerde meetinstantie

Afzonderlijke meting

Bioaccumulerend

BREF

Bron

Carcinogene stof (of kankerverwekkende stof)

Categorie

Continue metingen

Controleplan

Controleregime

Controleverplichtingen

Controlevorm

Daggemiddelde concentratie

Debiet

Diffuse bron

Dubbel uitvoeren van een emissiebeperkende techniek

Emissie

Emissiegrenswaarde

ERP's (emissierelevante parameters)

EU-GHS-verordening

Extreem risicovolle stof

Grensmassastroom

Inerte goederen

Inspectie

Kalibreren

Kankerverwekkende stof of mengsel

Kosteneffectiviteit

Luchtverontreiniging

Massastroom (of vracht)

Maximaal toelaatbaar risico (MTR)

Meetmethode

Meetonzekerheid

Meetplaats

Minimalisatieverplichting

Modulair uitvoeren van een emissiebeperkende techniek

Mutageen

Normaal kubieke meter

Ongereinigde massastroom

Parts per million (ppm)

PBT-stoffen

Persistent

Proceseenheid

Procesemissies

Puntbron

REACH-verordening

Referentie zuurstofpercentage

Referentiegrootheden

Reprotoxisch

Respirabel stof

Schoorsteen

Standaardcondities

Standaardvolume (Nm3)

Stofcategorie

Stofklasse

Stofvormige emissie

Storingsemissie

Storingsfactor

TEQ: toxische equivalentiefactor

Toxisch

Verontreinigende stoffen

Verwaarloosbaar risiconiveau

Vluchtige organische stoffen

Zeer zorgwekkende stof

Zuurstofpercentage


Zie ook