Wet- en regelgeving luchtemissies bij bedrijven

Het bedrijf moet bij het bestrijden van luchtemissies de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen om een hoog beschermingsniveau te bereiken. Dit volgt uit artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In diverse wet- en regelgeving staan voorschriften die van belang zijn bij het bepalen van BBT. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving voor het beperken van luchtemissies bij bedrijven.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling bevat de regelgeving voor het beperken van emissies van bedrijven. Hierin staan de emissiegrenswaarden voor lucht die gelden voor alle typen inrichtingen. Verder staan er nog luchtvoorschriften voor sommige activiteiten in het Activiteitenbesluit. De webpagina's onder Activiteiten in H3, H4 en H5 geven een uitgebreide toelichting hierop.

De gedachte achter de luchtvoorschriften in het Activiteitenbesluit komt in het kort op het volgende neer:

  • Emissiereductie moet in de eerste plaats gericht zijn op een vermindering van de emissievracht.
  • Procesgeïntegreerde of brongerichte voorzieningen kunnen diffuse emissies zoveel mogelijk bestrijden.
  • De noodzaak van emissiebeperking is afhankelijk van de grootte van de emissievracht (massastroom) van de gekanaliseerde emissies.
  • Overschrijdt de massastroom van de gekanaliseerde emissies de grensmassastroom? Dan is er sprake van een relevante emissie. Bij overschrijding van de emissiegrenswaarde moet het bedrijf dan emissiebeperkende voorzieningen overeenkomstig de Best Beschikbare Technieken (BBT) treffen. Het toepassen van procesgeïntegreerde maatregelen heeft daarbij de voorkeur boven het toepassen van nageschakelde technieken. Dit door het structurele karakter van procesgeïntegreerde maatregelen.
  • Door het vastleggen van emissiegrenswaarden in voorschriften wordt de toepassing van een doelmatige maatregel verzekerd.

Wet Milieubeheer

Voor lucht is de Wet Milieubeheer van belang omdat hier luchtimmissie-eisen in staan voor een aantal stoffen. Het uitgangspunt is dat er een resultaatverplichting geldt voor grenswaarden en een inspanningsverplichting voor streefwaarden. Om dit te bereiken kan het nodig zijn het bevoegd gezag bijvoorbeeld strengere emissiegrenswaarden of vrachten stelt aan bedrijven. Op de webpagina Luchtkwaliteit staat meer informatie over wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit.

Richtlijn industriële Emissies en BBT-conclusies

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) geeft milieueisen voor de grote milieuvervuilende bedrijven. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn vereenvoudigt zeven richtlijnen tot één richtlijn. De belangrijkste daarvan is de IPPC-richtlijn.

De Richtlijn industriële emissies eist dat bedrijven de installatie pas in bedrijf nemen als ze een omgevingsvergunning milieu hebben. Deze integrale vergunning moet voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Voor IPPC-installaties staan de beste beschikbare technieken in BBT-conclusies. Op de InfoMil website staat een overzicht van de beschikbare BBT-conclusies en BREFs.

Regelgeving f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Voor f-gassen (gefluoreerde broeikasgassen) en ozonlaagafbrekende stoffen gelden direct werkende Europese verordeningen. Deze verordeningen bevatten verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen om de emissies van f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen naar de lucht zoveel mogelijk te beperken. Aan deze Europese verordeningen zijn Nederlandse besluiten gekoppeld. Een overzicht van de wet- en regelgeving is te vinden op de webpagina ozon- en f-gassen.

BOOVV

De Europese Verfrichtlijn is geïmplementeerd in het Besluit Organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen (BOOVV). Dit besluit is vooral van belang voor autospuiterijen. Voor type B bedrijven geldt een vrijstelling van het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding en het toepassen van emissiereducerende maatregelen. Het bedrijf moet dan alleen producten toepassen die voldoen aan de EG-richtlijn Verfproducten.

Zie ook het branchespecifiek overzicht op de pagina implementatie VOS-beleid.

Agrarische wet- en regelgeving

Voor agrarische bedrijven gelden eisen van het Activiteitenbesluit, eventueel naast de omgevingsvergunning milieu. Voor geur en ammoniak is er aparte wetgeving voor veehouderijen. Een overzicht van de wet- en regelgeving is te vinden op de webpagina landbouw, tuinbouw.