Toezicht bij luchtvoorschriften

Deze webpagina geeft informatie over toezicht op voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het geeft aanvullende informatie die het toezicht op de emissievoorschriften kan vereenvoudigen.

Voorbereiden bedrijfsbezoek

Een goede voorbereiding van een bedrijfsbezoek maakt dit effectiever. Maar er kunnen situaties voor komen dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Deze handleiding geeft aan hoe een toezichthouder een bedrijfsbezoek dan toch effectief kan gebruiken. Zie voor meer informatie:

Toezicht hoofdstuk 3 en 4

Toezicht op de activiteiten in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit bestaat uit een aantal stappen. Deze hoofdstukken bevatten doelvoorschriften en middelvoorschriften (maatregelen). Over het algemeen geldt dat als het bedrijf de maatregel op een juiste wijze toepast, het bedrijf hiermee voldoet aan het Activiteitenbesluit. De toezichthouder controleert dan of de voorgeschreven maatregelen juist getroffen zijn.

De pagina 'toezicht hoofdstuk 3 en 4 activiteiten' geeft meer informatie.

Toezicht hoofdstuk 5

Bij de activiteiten in hoofdstuk 5 vind toezicht vaak plaats aan de hand van meet- en monitoringsvoorschriften. Let ook op overgangsrecht. Vergunningvoorschriften kunnen nog 3 jaar lang gelden als maatwerkvoorschrift.

Bij stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties staan meet-, keuring- en onderhoudsvoorschriften bij de activiteit zelf. Zie voor meer informatie de handleidingen:

De glycolfornuizen moeten voldoen aan de meet-, keuring- en onderhoudsvoorschriften van kleine en middelgrote stookinstallaties. Zie voor meer informatie de handleiding kleine en middelgrote stookinstallaties.

De asfaltmenginstallaties moeten voor keuring- en onderhoud voldoen aan de voorschriften voor kleine en middelgrote stookinstallaties. Verder gelden de meetvoorschriften van artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit (wel met een afwijkend zuurstofpercentage: 11%). Meer informatie staat op de pagina toezicht afdeling 2.3 Activiteitenbesluit.

Bij toezicht op de activiteiten over op- en overslag van benzine en vloeistoffen met VOS-emissie kijkt de toezichthouder vooral of de voorgeschreven maatregelen voldoende getroffen zijn.

Toezicht afdeling 2.3 Activiteitenbesluit

In afdeling 2.3 Lucht en geur van het Activiteitenbesluit staan de emissiegrenswaarden. Er geldt dan vrijwel altijd een meet- en monitoringsverplichting. Meer informatie hierover staat op de pagina toezicht afdeling 2.3 Activiteitenbesluit. Let ook op overgangsrecht. Vergunningvoorschriften kunnen nog 3 jaar lang gelden als maatwerkvoorschrift.

Artikel 2.8 (meetvoorschriften) geldt niet voor het toezicht op de oplosmiddeleninstallaties die vallen onder afdeling 2.11 van het activiteitenbesluit. Informatie over de oplosmiddeleninstallaties staat in de handleiding oplosmiddeleninstallaties.

Toezicht op geur gebeurt vaak naar aanleiding van klachten. De handleiding geur geeft meer informatie over toezicht op geur. Let ook op overgangsrecht. Vergunningvoorschriften kunnen nog 5 jaar lang gelden als maatwerkvoorschrift.