Begrippenlijst

Aanvaardbaar hinderniveau

Uitkomst van het afwegingsproces van aspecten uit artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit:

  • bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid
  • De geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten
  • De aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij het bedrijf
  • De historie van het bedrijf en het klachtenpatroon
  • De bestaande en verwachte geurhinder van het bedrijf
  • De kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels

De webpagina ‘aspecten bij afweging aanvaardbaar hinderniveau’ geeft meer informatie over de afzonderlijke aspecten.

Acceptabel hinderniveau

Zie aanvaardbaar hinderniveau.

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor geur

Bij het bestrijden van geurhinder moet het bedrijf de Beste Beschikbare Technieken (artikel 2.14 lid 1c van de Wabo) toepassen. Dit is nodig om een hoog beschermingsniveau te bereiken (artikel 1.1 van de Wabo). Het begrip hoog beschermingsniveau is voor geurhinder het aanvaardbaar hinderniveau.

Blootstelling

Het gedurende een bepaalde tijd in contact staan van een persoon met geur (concentratie, frequentie).

Cumulatie van geuren

Effect van een aantal geurbronnen die op één of meer locatie(s) een relevante geurimmissie veroorzaken.

Ernstige geurhinder

Het bepalen van ernstige geurhinder gebeurt via een telefonisch leefsituatieonderzoek (TLO). Geïnterviewden beantwoorden de vraag naar hun persoonlijke beleving over de lokale (geur-)hindersituatie. Ze geven aan in welke mate ze een bepaalde bron in de woonomgeving als hinderlijk ervaren. Dit gebeurt op basis van een 10-puntsschaal van 0 (niet gehinderd) tot 10 (extreem gehinderd). Mensen die 8, 9 of 10 antwoorden ondervinden ernstige hinder. De basis van de gebruikte vragenlijst is de ISO-15666 (2003) voor geluidshinder.

Het Document Meten en rekenen geur (1994) (pdf, 3.4 MB) meet ook ernstige geurhinder met TLO-vragen. Deze wijkt af van de definitie hierboven.

Europese geureenheid (ouE)

Eén odour unit is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaardcondities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 μg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 μmol/mol).

Dit is de vertaalde definitie uit NEN-EN-13725

Vanaf 2003 wordt de Europese eenheid ouE gebruikt (officiële Engelse term odour unit); voor 2003 werd de eenheid aangegeven als ge. Omrekening: 1 ouE = 2 ge.

Geur

Gewaarwording via de neus van de aanwezigheid van één stof of een mix van vluchtige stof(fen) die een interactie aangaat of aangaan met de geurreceptoren in de neus.

Definitie is afkomstig uit NEN-EN-13725

Geurbelasting

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven waarde blijft of gelijk is aan deze waarde.

Geurconcentratie

Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m3) onder standaard condities.

Vanaf 2003 wordt de Europese eenheid ouE gebruikt (officiële Engelse term odour unit); voor 2003 werd de eenheid aangegeven als ge. Omrekening: 1 ouE = 2 ge.

Geurcontour

Lijn die punten met een gelijke geurbelasting met elkaar verbindt (isoconcentratie-lijn).

Geuremissie

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd, uitgedrukt in Europese geureenheden, gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het standaarddebiet van de luchtstroom.

Geurgevoelig object

Term uit het Activiteitenbesluit gebruikt in veel geurvoorschriften. Het Activiteitenbesluit houdt de definitie van geurgevoelig object uit artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij aan.

Een aantal geurvoorschriften gaan uit van de definitie 'gevoelige gebouwen'.

Geurimmissie

Zie geurbelasting.

Geursignaleringskaart

Op de geursignaleringskaarten staan geurcontouren van geurrelevante bedrijven. Deze bedrijven vallen onder gemeentelijk en/of provinciaal bevoegd gezag. Deze geurcontouren geven bijvoorbeeld de vergunde geursituatie weer, de ligging van de hindergrens en de ernstige hindergrens. Niet alle lokale overheden hebben een geursignaleringskaart.

Gevoelige gebouwen

Term in het Activiteitenbesluit gebruikt bij een aantal geurvoorschriften. Het Activiteitenbesluit verwijst naar de definitie in de Wet geluidshinder.

De meeste geurvoorschriften gaan uit van de definitie ‘geurgevoelig object’.

Hedonische waarde (H)

Maat voor de (on)aangenaamheid van een geur uitgedrukt op een schaal van H = -4 (uiterst onaangenaam) tot H = +4 (uiterst aangenaam).

Definitie is afkomstig uit NVN 2818

Hinder

Gevoel van ongenoegen dat optreedt wanneer een milieufactor wordt waargenomen, of als de waarneming iemands gedrag of activiteiten negatief beïnvloedt, of als door de waarneming iemand vermoedt dat deze milieufactor een negatieve invloed heeft.

Definitie afkomstig uit: ‘Dosis effect relatie geur, effecten van geur', 23 mei 2006

Odour unit of European odour unit (ou E)

Zie Europese geureenheid.

Percentiel

Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.

Bijvoorbeeld een geurbelasting van 1 ouE/m3 als 98-percentiel. Dan is er 2% van de tijd sprake van overschrijding van de geurconcentratie van 1 ouE/m3. Dit is minder dan 176 uren per jaar.

Standaardcondities

293 K, 101,3 kPa en vochtige lucht.

Op deze conditie wordt de concentratie of het debiet betrokken.

De standaardconditie voor geur is afgeleid van de omstandigheden waaronder de geurconcentratie in het laboratorium wordt bepaald.

De standaardconditie wijkt af van de conditie onder bedrijfsomstandigheden (bedrijfsconditie) en de normaalconditie (273 K, 101,3 kPa en droge lucht).

Standaardvolume

Afgashoeveelheid onder standaardcondities, in m3.

Het standaardvolume wijkt af van het normaalvolume. Het normaalvolume is de afgashoeveelheid in m3 bij 273 K, 101,3 kPa en betrokken op droge lucht.

Verspreiding

Verdunning van een geuremissie bepaald door meteorologische omstandigheden, brongegevens en omgevingsfactoren.