Maatwerk

Het stappenplan beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bepalen van het aanvaardbaar geurhinderniveau.

Het bevoegd gezag bepaalt het aanvaardbaar hinderniveau in de volgende gevallen:

  • Als artikel 2.7a van toepassing is. Artikel 2.7a werkt als vangnet. De voorschriften gelden als er geen BBT-conclusies zijn en als geur niet of niet uitputtend geregeld is in hoofdstuk 3, 4 of 5 van het Activiteitenbesluit.
  • Bij maatwerk vanuit activiteiten in hoofdstuk 3, 4 of 5. De activiteit verwijst dan voor het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau naar artikel 2.7a lid 3.
  • Wanneer het bedrijf een gelijkwaardige maatregel toepast. Het bevoegd gezag moet de gelijkwaardigheid van de maatregel toetsen.

De stappen zijn ook bruikbaar voor een milieueffectrapportage (MER) of een bedrijfsmilieuplan.

Het bepalen van een aanvaardbaar hinderniveau bestaat aan de ene kant uit een beoordeling van de potentiële hinder. Aan de andere kant bestaat het uit een beoordeling van wat aanvaardbaar is. Benoem in de considerans de conclusie wat het aanvaardbaar hinderniveau is en de motivering hiervoor.

Deze handleiding maakt ter verduidelijking onderscheid in groep 0, 1 en 2 bedrijven. Deze groepen hebben buiten deze handleiding geen betekenis.

Stappenplan maatwerk 3.4 Toelichting op het stappenplan voor maatwerk Activiteitenbesluit 3.4 Toelichting op het stappenplan voor maatwerk Activiteitenbesluit Is geur relevant? Bepalen aanvaardbaar hinderniveau Bepalen aanvaardbaar hinderniveau Bepalen aanvaardbaar hinderniveau Besluit motiveren en borgen in voorschriften Besluit motiveren en borgen in voorschriften