Maatwerk mogelijk en nodig?

Voornemen tot maatwerk

Het bevoegd gezag kan zelf besluiten tot het opstellen van maatwerk. Het bedrijf of derden kunnen ook een verzoek indienen tot het opstellen van maatwerk. Maatwerk geeft de mogelijkheid voor het stellen van een alternatief voorschrift. Dit alternatief voorstel past mogelijk beter bij de bijzonderheden van een bepaalde bedrijfssituatie. Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag een aanvaardbaar hinderniveau voor geur bereikt door het opleggen van dit maatwerk.

Vooronderzoek

Uit het vooronderzoek blijkt:

  • Veroorzaakt de activiteit mogelijk geur?
  • Zijn er mogelijkheden voor maatwerk voor deze activiteit?

Het kan zijn dat geur niet relevant is (groep 0) en/of maatwerk niet mogelijk is. Het bevoegd gezag stelt dan geen maatwerkvoorschriften voor geur.

Is sprake van een geurrelevante activiteit en is maatwerk mogelijk, bepaal dan het aanvaardbaar hinderniveau.

Maatwerk mogelijk en nodig?

Maatwerk is in een aantal situaties wel of juist niet mogelijk. Hiervoor moet het bevoegd gezag weten welke geurvoorschriften gelden.

Is artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit van toepassing dan is maatwerk mogelijk op basis van lid 4. Het bevoegd gezag kan geuremissies, geurimmissies, technische voorzieningen en / of gedragsregels vastleggen in maatwerkvoorschriften.

Gaat het om een activiteit uit hoofdstuk 3, 4 of 5, controleer dan of maatwerk mogelijk is. Dit is mogelijk als:

  • het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling de maatwerkmogelijkheid uitdrukkelijk noemt. Ga dan na wat de beperkingen zijn van de maatwerkmogelijkheid. Deze staan benoemt in de voorschriften van de activiteit.
  • de activiteit geur niet of niet uitputtend regelt. Maatwerk is dan mogelijk op basis van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Een voorbeeld is de activiteit ‘Onderhouden en repareren van motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en proefdraaien van verbrandingsmotoren’. Deze activiteit kan in sommige situaties wel geurhinder veroorzaken.

Op de InfoMil website staat een overzicht van alle activiteiten in hoofdstuk 3, 4 en 5 met geurvoorschriften.

Wanneer maatwerk?

De eerste verantwoordelijkheid voor het voorkomen en het oplossen van geurproblemen ligt bij het bedrijf. Onderzoek welke maatregelen het bedrijf toepast om geurhinder te beperken. Mogelijk heeft het bedrijf gemotiveerd van dergelijke maatregelen afgezien. Ondanks deze maatregelen kan er sprake zijn van een probleemsituatie.

Een bestaande activiteit moet in ieder geval voldoen aan de geurvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Is dit niet het geval, dan handhaaft het bevoegd gezag op deze voorschriften. Toch kan een maatregel goed functioneren, terwijl in de nog steeds sprake is van onaanvaardbare geurhinder. In dat geval kan het bevoegd gezag eventueel aanvullende maatregelen opleggen via een maatwerkbesluit.

Wat voor maatwerk?

Het ligt voor de hand dat het bedrijf en het bevoegd gezag eerst naar eenvoudige oplossingen zoeken. Ga na wat de oorzaak is van het geurprobleem en kijk welke oplossing de oorzaak weg kan nemen. Houdt hierbij rekening met de kosten van aanpassing en de mate van ingrijpen in de bedrijfsvoering. De webpagina 'voorbeelden' geeft drie voorbeelden van een kostenafweging.

Mogelijk is de oorzaak van het geurprobleem diffuse emissies via openstaande deuren of ramen. Maak dan afspraken met het bedrijf om ramen en deuren gesloten te houden. Een andere mogelijkheid is de ruimte op onderdruk te zetten. Mogelijk veroorzaakt een ongunstige ligging van de afvoerpijp het geurprobleem. Vragen om verlegging van het emissiepunt of betere ruimteventilatie kan alleen als dit niet leidt tot onredelijke kosten.

Het beperken van incidentele geurpieken tot bepaalde tijdstippen kan een uitstekende en simpele oplossing zijn. Het doel hiervan is niet om de normale bedrijfsvoering of de normale bedrijfstijden in te perken. Wel kan dit in bepaalde gevallen een oplossing zijn. Een voorbeeld is het één keer in de week branden van koffie bij een horeca-gelegenheid. Een ander voorbeeld is het uitvoeren van tests aan een filter. Hierbij is altijd overleg met bedrijf en omwonenden nodig. Bepaal in overleg welke tijdstippen inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en aanvaardbaar zijn voor omwonenden.

Bij een activiteit met geurhinder, kan het bevoegd gezag denken aan aandacht voor afvoerpunt en -hoogte, en de mogelijkheid van een nageschakelde techniek die geurcomponenten afvangt. Bekijk ook de pagina 'maatregelen' voor meer informatie.