NVN2818:2019 voor bepaling hedonische waarde geur volledig in werking

Vanaf 2020 moet elk geurlaboratorium zijn overgeschakeld op NVN2818:2019 en de hedonische analyses volgens de nieuwe methode uitvoeren.

Sinds januari 2019 geldt de NVN2818:2019. ('Sensorische bepaling van de hedonische waarden van een geur met een olfactometer'.) De geurlaboratoria hebben een jaar de tijd gehad om het overschakelen van de oude op de nieuwe manier te regelen (duplometingen enzovoorts).
De methode geeft een waarde aan een geur waaruit is af te leiden wat het geurtype of hinderpotentieel van een geur is. De NVN2818:2019 is een herziene versie van dezelfde norm uit 2005.

Aanpassingen

Een aantal belangrijke aanpassingen vergeleken met de versie uit 2005 is:

  • Het laboratorium heeft niet langer twee mogelijkheden, maar slechts één manier van aanbieden van een concentratiereeks.
  • Het laboratorium mag nog maar één regressiemethode voor de verwerking van de ruwe meetdata hanteren.
  • Het laboratorium analyseert de gemeten H-waarden per panellid, rekening houdend met de persoonlijke geurdrempel, en niet de groepsdrempel.
  • Introductie van een vaste nul-waarde in de meetreeks die in de analyse wordt meegenomen.
  • Afkappen en daarbij gelijktrekken van het aantal per panellid in de analyse mee te nemen meetwaarden (4 plus de nul).
  • Het laboratorium moet altijd (ten minste) twee hedonische waarden (de H = -1 en de H = -2) rapporteren en de gevonden functie voor de gehele hedonische curve.