NVN2818:2019 voor bepaling hedonische waarde geur afgerond

Vanaf 2020 moet elk geurlaboratorium zijn overgeschakeld op NVN2818:2019 en de hedonische analyses volgens de nieuwe methode uitvoeren.

Sinds januari 2019 geldt de NVN2818:2019 ('Sensorische bepaling van de hedonische waarden van een geur met een olfactometer'). De geurlaboratoria hebben een jaar de tijd gehad om het overschakelen van de oude op de nieuwe manier te regelen (duplometingen, enzovoort).
De methode geeft een waarde aan een geur, waaruit is af te leiden wat het geurtype of hinderpotentieel van een geur is. De NVN2818:2019 is een herziene versie van dezelfde norm uit 2005.

Vanaf 2020 zou elk geurlaboratorium moeten zijn overgeschakeld op NVN2818:2019 en de hedonische analyses volgens de nieuwe methode uitvoeren.

Maar NVN2818:2019 is nog niet gevalideerd. Uit de eerste validatietesten is gebleken dat de methode afwijkende resultaten laat zien ten opzichte van de norm uit 2005. De Omgevingsdienst regio Arnhem, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de drie geurlaboratoria zijn een onderzoek gestart om tot een verdere validatie van de norm te komen.

Tot die tijd wordt door de geurlaboratoria verschillend met de ontstane situatie omgegaan. Er wordt, afhankelijk van het laboratorium, met de versie uit 2005 of die uit 2019 gewerkt.

Aanpassingen

Een aantal belangrijke aanpassingen vergeleken met de versie uit 2005 is:

  • Het laboratorium heeft niet langer 2 mogelijkheden, maar slechts 1 manier van aanbieden van een concentratiereeks.
  • Het laboratorium mag nog maar 1 regressiemethode voor de verwerking van de ruwe meetdata hanteren.
  • Het laboratorium analyseert de gemeten H-waarden per panellid, rekening houdend met de persoonlijke geurdrempel, en niet de groepsdrempel.
  • Introductie van een vaste nulwaarde in de meetreeks die in de analyse wordt meegenomen.
  • Afkappen en daarbij gelijktrekken van het aantal per panellid in de analyse mee te nemen meetwaarden (4 plus de nul).
  • Het laboratorium moet altijd (ten minste) 2 hedonische waarden (de H = -1 en de H = -2) rapporteren en de gevonden functie voor de gehele hedonische curve.