Mogelijkheden van de verordening

De gemeente mag met de verordening afwijken van waarden voor geurbelasting en minimumafstanden (artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Met andere woorden: eigen waarden en afstanden voor (delen) van de gemeente. Er gelden wel grenzen: de gemeente moet binnen bepaalde bandbreedtes blijven. Daarbij hangt het ervan af, om wat voor soort dieren het gaat (dieren met geuremissiefactoren, pelsdieren en andere dieren zonder odour units) en om wat voor soort geurgevoelig object het gaat.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden die de gemeente heeft voor het opnemen van andere waarden of afstanden in de verordening.

In deze tabellen gaan we weer uit van de vijf typen geurgevoelige objecten:

 1. Ruimte-voor-ruimte woning (en soortgelijk geurgevoelig object):
  - gebouwd na 19 maart 2000
  - op een kavel die op dat moment in gebruik was als veehouderij
  - waarbij de veehouderij (deels) buiten werking is gebracht, én
  - waarbij stallen (of andere bedrijfsgebouwen) zijn gesloopt
 2. Bedrijfswoning (of ander geurgevoelig object) bij een andere veehouderij
 3. Voormalige bedrijfswoning (of ander geurgevoelig object) die op of na 19 maart 2000 geen onderdeel meer uitmaakt van een andere veehouderij
 4. Voormalige bedrijfswoning (of ander geurgevoelig object) die al vóór 19 maart 2000 geen onderdeel meer uitmaakt van een andere veehouderij
 5. Alle andere woningen (en andere geurgevoelige objecten) die niet onder a t/m d vallen

Geurgevoelig object

Overzicht mogelijkheid voor andere waarden of afstanden

dieren met geur-emissiefactor

dieren zonder geuremissie-factor

alle dieren

waarde geurbelasting

afstand 1

afstand 1

gevel-gevel-afstand 2

b.

niet van
toepassing

afwijken
niet mogelijk

binnen
grenzen

afwijken
niet mogelijk

d.

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken
mogelijk

afwijken
niet mogelijk

e.

binnen
grenzen

afwijken niet mogelijk

binnen
grenzen

afwijken
niet mogelijk

c.

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken
mogelijk

afwijken
niet mogelijk

a.

niet van
toepassing

afwijken niet mogelijk

afwijken niet mogelijk

niet van
toepassing

1: afstand meten van emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelige object

2: afstand meten van buitenzijde van het dierenverblijf tot buitenzijde van het geurgevoelige object (gevel-tot-gevelafstand)

Bandbreedte

De gemeente kan binnen bepaalde grenzen (een bandbreedte) afwijken van de waarde voor geurbelasting en van de minimumafstanden. Deze bandbreedte staat in artikel artikel 6 lid 1 Wgv.

Bandbreedte voor waarde geurbelasting

Uit de tabel hierboven (tabel 4.1) blijkt dat de gemeente voor voormalige bedrijfswoningen, die zijn afgesplitst van de veehouderij (type c en d) onbeperkt kan afwijken van de normen (artikel 6 lid 2 Wgv). De datum van afsplitsing (voor of na 19 maart 2000) maakt daarbij niet uit. Afwijken is echter niet mogelijk bij de minimumafstand van gevel tot gevel.

Voor de minimumafstand tot ruimte-voor-ruimtewoningen (en soortgelijke geurgevoelige objecten) (type a) is een andere waarde voor geurbelasting niet mogelijk.

Voor bedrijfswoningen bij andere veehouderijen (type b) gelden minimumafstanden - dus is het uiteraard ook niet mogelijk waarden voor geurbelasting te stellen in de verordening.

Blijven over de bandbreedte voor andere waarden voor de geurbelasting voor type e (alle andere woningen (en andere geurgevoelige objecten) die niet onder a t/m d vallen). Die bevoegdheid staat in artikel 6 lid 1 Wgv en daarvoor is de bandbreedte:

Bandbreedte voor afwijkende waarde geurbelasting (ouE/m3)

Geurgevoelig object type e ligt

norm

afwijken mag tot

concentratiegebied
binnen bebouwde kom

3,0

0,1 - 14,0

concentratiegebied
buiten bebouwde kom

14,0

3,0 - 35,0

niet-concentratiegebied
binnen bebouwde kom

2,0

0,1 - 8,0

niet-concentratiegebied
buiten bebouwde kom

8,0

2,0 - 20,0

Bandbreedte voor minimumafstanden

Uit de tabel 4.1 blijkt dat de gemeente voor voormalige bedrijfswoningen, die zijn afgesplitst van de veehouderij (type c en d) onbeperkt kan afwijken van de normen (artikel 6 lid 2 Wgv). De datum van afsplitsing (voor of na 19 maart 2000) maakt daarbij niet uit. Afwijken is echter niet mogelijk bij de minimumafstand van gevel tot gevel.

Blijven over de bedrijfswoningen bij andere veehouderijen (type b) en type e (alle andere woningen (en andere geurgevoelige objecten) die niet onder a t/m d vallen). De bandbreedte voor andere minimumafstanden staat in artikel artikel 6 lid 2, 3 en 4 Wgv. De bandbreedtes voor afwijken van de minimumafstanden staan in artikel 6 lid 3 Wgv. De bandbreedten voor pelsdieren staan in artikel 6 lid 4 Wgv.

Tabel 4.3 Bandbreedte voor afwijkende minimumafstand

Geurgevoelig object

Afwijken

c en d

onbeperkt

b en e

binnen grenzen

a

niet van toepassing

Alle bandbreedtes

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van alle bandbreedtes, per geurgevoelig object en diersoort.

Bandbreedte voor afwijkende minimumafstand en afwijkende waarde

Type geurgevoelig object en diersoort

Binnen/buiten
bebouwde kom

wettelijke normen

bandbreedte voor verordening

a

Alle dieren (ook pelsdieren)

Binnen bebouwde kom

100 m

afwijken niet mogelijk

Buiten bebouwde kom

50 m

b

Dieren met geuremissiefactor

Binnen bebouwde kom

100 m

afwijken niet mogelijk

Buiten bebouwde kom

50 m

Dieren zonder geuremissiefactor

Binnen bebouwde kom

100 m

50 m

Buiten bebouwde kom

50 m

25 m

c

Dieren met geuremissiefactor

Binnen bebouwde kom

100 m

onbeperkt afwijken van afstand of waarde is mogelijk

Buiten bebouwde kom

50 m

Dieren zonder geuremissiefactor

Binnen bebouwde kom

100 m

Buiten bebouwde kom

50 m

d

Dieren met geuremissiefactor

Concentratiegebied, binnen bebouwde kom

3,0 ouE/m3

onbeperkt afwijken van afstand of waarde is mogelijk

Concentratiegebied, buiten bebouwde kom

14 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom

2,0 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom

8,0 ouE/m3

Dieren zonder geuremissiefactor

Binnen bebouwde kom

100 m

Geuremissiefactor

Buiten bebouwde kom

50 m

e

Dieren met geuremissiefactor

Concentratiegebied, binnen bebouwde kom

3,0 ouE/m3

0,1 - 14,0 ouE/m3

Concentratiegebied, buiten bebouwde kom

14 ouE/m3

3,0 - 35,0 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom

2,0 ouE/m3

0,1 - 8,0 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom

8,0 ouE/m3

2,0 - 20,0 ouE/m3

Dieren zonder geuremissiefactor

Binnen bebouwde kom

100 m

50 m

Buiten bebouwde kom

50 m

25 m

Pelsdieren

b-e

Pelsdieren binnen bebouwde kom

1 tot 1.000 fokteven

175 m

88 m

1.001 tot 1.500 fokteven

200 m

100 m

1.501 tot 3.000 fokteven

225 m

113 m

3.001 tot 6.000 fokteven

250 m

125 m

6.001 tot 9.000 fokteven

> 9.000 fokteven: per 3.000 extra

275 m

+ 25 m

138 m

+ 13 m

a-d

Pelsdieren buiten bebouwde kom

1 tot 1.000 fokteven

100 m

50 m

1.001 tot 1.500 fokteven

125 m

63 m

1.501 tot 3.000 fokteven

150 m

75 m

3.001 tot 6.000 fokteven

175 m

88 m

6.001 tot 9.000 fokteven

> 9.000 fokteven: per 3.000 extra

200 m

+ 25 m

100 m

+ 13 m