Geurgevoelige objecten

Een geurgevoelig object is een gebouw dat is bestemd voor en geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf. Het gebouw moet hiervoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze worden gebruikt.

Definitie geurgevoelig object

Uit artikel 1 Wgv geeft de definitie van geurgevoelig object. Daaruit blijkt dat het moet gaan om:

Gebouw

Het moet gaan om een gebouw. Een terrein krijgt onder de Wgv geen bescherming. In de bouwregelgeving is een gebouw: elk bouwwerk, dat

  • voor mensen toegankelijk is
  • overdekt is en
  • helemaal of voor een deel met wanden omsloten is

(vergelijk artikel 1 van de Woningwet). Gebouwen zijn bijvoorbeeld woningen, woonboten (met vaste ligplaats) en woonwagens (met vaste standplaats), maar ook andere gebouwen, zoals kantines of kantoren.

Bestemd voor bewoning of verblijf

Een gebouw moet niet alleen feitelijk voor menselijk wonen of verblijven zijn bedoeld, maar die functie moet ook juridisch-planologisch zijn toegestaan. Gebouwen die in strijd met (een vrijstelling van) het bestemmingsplan worden gebruikt, krijgen geen bescherming tegen geurhinder. De eis dat de bestemming bewoning of verblijf moet toestaan, stond al in de Wgv, maar is vanaf 1 januari 2013 toegevoegd met wat 'bestemd voor wonen of verblijf' betekent (met inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen).

Geschikt voor bewoning of verblijf

Een gebouw moet niet alleen bestemd, maar ook geschikt zijn om in te wonen of te verblijven. Deze voorwaarde voorkomt bescherming van bijvoorbeeld een half ingestorte woning. En biedt houvast bij de vraag, welke delen van een gevoelig object bescherming moeten krijgen. Zo krijgt een garage bij een woning geen bescherming. Ook niet als de garage een vaste constructie vormt met de woning, behalve als de garage in open verbinding staat met de woning.

Permanent - of daarmee vergelijkbaar- gebruik

Het gebouw moet verder feitelijk zijn bedoeld en worden gebruikt voor wonen of verblijf. Het maakt niet uit wat het aantal mensen is. Het gaat om de verblijfsduur - de Wgv beschermt alleen mensen tegen langdurige blootstelling aan geurhinder. Dit volgt uit de parlementaire behandeling en vooral aangenomen amendement van Van der Vlies c.s. Daarmee is besloten de term ‘regelmatig' uit de definitie weg te laten (Kamerstukken II 2005/06 30 453, nr.19). In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond de toevoeging: ‘of regelmatig verblijf'. Dat is vervangen door de woorden: ‘of op een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik'. Zie ook de uitspraak ABRvS nr. 201111498/1/T1/R4 van 13 februari 2013.

De Memorie van Toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel gaat alleen in op ‘permanent of regelmatig verblijf'. Permanent staat voor ‘niet tijdelijk, voortdurend, niet veranderend, steeds doorgaande en bedoeld om te blijven'. ‘Bedoeld om te blijven' (of anders gezegd: ‘bedoeld om te wonen of te verblijven') impliceert dat het gaat om gebouwen waarin mensen structureel wonen en verblijven, gezien de aard van het gebouw.

Jurisprudentie
Er is veel jurisprudentie over het begrip geurgevoelig object.


Hoe werkt het vanaf 2021?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021