Onderzoek mogelijke oplossingen

Als geen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, onderzoekt het bevoegd gezag de mogelijke oplossingen. Zoek mogelijke oplossingen in:

Aanpassen contour planologische ruimte

Mogelijk is de planologische ruimte van het geurbelastende bedrijf groter dan nodig is. Ga na welke informatie de basis vormt van deze planologische ruimte. Het bevoegd gezag gebruikt bij de contour van de milieuruimte vaak meer specifieke gegevens. Daarentegen is de contour in het bestemmingsplan meestal gebaseerd op de indicatieve afstanden uit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-publicatie.

De planologische ruimte van het bedrijf voor geur kan ruimer zijn dan de milieuruimte van het bedrijf. Dit is situatie 2 uit het figuur Planologische ruimte en milieuruimte. Mogelijk blijkt uit de milieuruimte dat de nieuwe ontwikkeling het bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering schaadt. Motiveer dit dan in het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing van het nieuwbouwproject.

Toon aan dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Pas daarvoor zo nodig het vigerende bestemmingsplan aan. Dit kan een aparte procedure zijn. Het bevoegd gezag toont dan aan dat ze dit bestemmingsplan binnen afzienbare tijd wijzigen.

Aanpassen contour milieuruimte

Het bevoegd gezag gaat na of aanpassing van de contour van de milieuruimte mogelijk is. Onderzoek hiervoor:

  • de feitelijke geursituatie
  • mogelijke aanvullende maatregelen

Figuur Feitelijke geursituatie en milieuruimte

image016

De feitelijke geursituatie kan verschillen van de milieugebruiksruimte zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, maatwerkbesluiten en vergunningen. Een bedrijf kan hierdoor op papier meer milieugebruiksruimte hebben dan het bedrijf nu en in de nabije toekomst nodig heeft. Dit is situatie 1 in het figuur Feitelijke geursituatie en milieuruimte. In dat geval kan het bevoegd gezag met het bedrijf overleggen over aanpassing van de voorschriften.

Het treffen van aanvullende maatregelen bij het bedrijf kan mogelijk de milieugebruiksruimte verkleinen. Onderzoek hiervoor de mogelijkheden. Doorloop hiervoor het stappenplan voor maatwerk. Mogelijk kan het bedrijf door (technische) maatregelen de geurcontour verkleinen. Het bevoegd gezag kan hier dan met het bedrijf afspraken over maken. Uit de afspraken kan volgen dat het bedrijf aanvullende maatregelen neemt. In dat geval wijzigt het bevoegd gezag de milieuruimte in het maatwerkbesluit of de vergunning.

Het bedrijf moet de Beste Beschikbare Technieken (BBT) al genomen hebben. Deze verplichting volgt uit artikel 5.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Als dit nog niet het geval is, is het redelijk dat het bedrijf de kosten van deze BBT-maatregelen voor zijn rekening neemt. De kosten van maatregelen die verder gaan dan BBT zijn eigenlijk voor rekening van de planontwikkelaar. Het bedrijf kan de kosten van de nieuwe ontwikkelingen verhalen op de grondeigenaar via een exploitatieplan.

Kosten nieuwe ontwikkelingen verhalen op grondeigenaar (exploitatieplan)

Stel dat de nieuwe ontwikkeling iemand in zijn belangen schaadt: de benadeelde. De benadeelde kan de kosten dan verhalen op de grondeigenaar. Dit staat in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hiertoe stelt de planontwikkelaar een exploitatieplan op.

De kosten van maatregelen kunnen onderdeel zijn van de plankosten. Dit staat in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze kosten omvatten ook het beperken van milieuhygiënische contouren. De kosten van het verkleinen of zelfs wegnemen van geurcontouren kunnen dus onderdeel zijn van het exploitatieplan. Het Bro verplicht het opstellen van een exploitatieplan, behalve als de benadeelde de kosten anderszins kan verhalen. Bijvoorbeeld via een privaatrechtelijke overeenkomst.

Aanpassing nieuwe ontwikkeling

Aanpassing van de nieuwe ontwikkeling leidt mogelijk wel tot een goed woon- en leefklimaat. Onderzoek of aanpassing van de grens en/of de inrichting van het plan mogelijk is. In delen van het plangebied met een te hoge geurbelasting kunnen bijvoorbeeld groenvoorzieningen of minder gevoelige objecten komen.