Brief openstelling Hotdesk, Rekentool, maatregelgebieden en monitoring NSL veehouderijen

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 2 april 2012.

In dit nieuwsbericht vindt u informatie over de openstelling van de Hotdesk monitoring NSL, het werken met NSL-rekentool en het controleren van maatregelgebieden. Ter kennisname is in dit nieuwsbericht ook een omschrijving van de monitoring van veehouderijen opgenomen.
Er zijn geen wijzigingen in de planning ten opzichte van ons bericht van vrijdag 23 maart.

Helpdesk en Hotdesk Monitoringstool
Vanaf 2 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.

Werken met NSL-rekentool
De ontwikkeling van de herbouwde NSL-rekentool (versie 2011) is de laatste fase ingegaan. De laatste fase is tevens de meest lastige. We streven er echter nog steeds naar om de herbouwde NSL-rekentool volgende week op te leveren.
Tot de oplevering van de herbouwde NSL-rekentool op http://www.nsl-monitoring.nl kunt u werken met de NSL-rekentool van de monitoringsronde 2011. Deze is te vinden op http://mt2011.nsl-monitoring.nl/.
Tip: Als u werkt met shape-bestanden die geëxporteerd zijn uit de Monitoringstool van monitoringsronde 2012 krijgt u de volgende foutmelding "KOLOM 'NSL' is van verkeerde type en kan niet (automatisch) omgezet worden naar een boolean!". Als u in GIS in het rekenpuntenbestand de invoer in kolom NSL van "t" naar "TRUE" en "f" naar "FALSE" wijzigt, kan de berekening alsnog succesvol worden afgerond. Rekenpuntbestanden die op deze wijze aangepast zijn kunnen zonder foutmelding geïmporteerd worden in de Monitoringstool 2012.

Maatregelgebieden en tunnelfactoren
Wij verzoeken overheden die gebruik maken van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) te controleren of de invoergegevens nog actueel zijn. Wijzigingen kunt u doorgeven aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.
Voor de aanpassing van tunnelfactoren dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk.

Monitoring NSL veehouderijen
Het is van belang een actueel inzicht te hebben in mogelijke overschrijdingen van fijnstof rond veehouderijen. In het verleden zijn daarom inventarisaties - zogenoemde inzoomacties - uitgevoerd naar veehouderijen waar de normen voor luchtkwaliteit mogelijk overschreden werden.

In de NSL Monitoringsronde 2011 zijn berekeningen uitgevoerd voor de veehouderijen uit deze zogenoemde inzoomacties. Hierbij zijn dezelfde invoergegevens gebruikt (aantallen dieren, stalsystemen,...) waarvan destijds in de inzoomacties is uitgegaan. Voor een aantal van deze veehouderijen hebben gemeenten al, door middel van mail- en belrondes, eerder doorgegeven (aan Kenniscentrum InfoMil of VROM/IenM) dat de gegevens zijn gewijzigd. Omdat op rijksniveau geen compleet en betrouwbaar overzicht is van alle wijzigingen, is ervoor gekozen om alle invoergegevens uit de inzoomacties opnieuw ter controle voor te leggen aan gemeenten. Daarnaast wordt de voortgang in de aanpak van de huidige knelpunten geïnventariseerd. Het gaat hierbij om knelpunten die destijds uit de inzoomacties naar voren zijn gekomen en die in 2011 nog niet waren opgelost. De betreffende gemeenten zijn hierover geïnformeerd.

Eén van de aanbevelingen van het RIVM in de monitoringsrapportage 2011 is om in de monitoringsronde 2012 na te gaan of de geselecteerde veehouderijen nog voldoende representatief zijn. Daarom heeft Bureau Monitoring gemeenten benaderd met het verzoek om gegevens aan te leveren van veehouderijen die nog niet zijn onderzocht in de monitoring van het NSL, maar waar wel sprake kan zijn van een relatief hoge fijnstof concentratie. Indien bij één of meer veehouderijen in de gemeente nu of in de toekomst sprake is van een reëel risico op overschrijding, dan kan de gemeente deze veehouderij toevoegen aan de lijst met veehouderijen die jaarlijks worden doorgerekend in het NSL (Dit betekent dat de gemeente jaarlijks gevraagd wordt de gegevens te actualiseren).

Meer informatie over de monitoring NSL van veehouderijen vindt u volgende week op www.infomil.nl/NSL. Heeft uw gemeente deze week geen bericht van Bureau Monitoring ontvangen maar is wel sprake van veehouderijen met een (risico op) overschrijding zijn neem dan contact op met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Overige ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Tevens vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

De actuele planning is:

2 april Openstelling telefonische helpdesk.
1e week april Oplevering herbouwde NSL-rekentool 2011 op http://www.nsl-monitoring.nl/+ beschikbaar stellen accordeerscherm.
3e week april Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens).
15 mei Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar.