Openstelling Monitoringstool 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 3 maart 2014.

Openstelling Monitoringstool 2014

De Monitoringstool 2014 is per 3 maart 2014 opengesteld op http://www.nsl-monitoring.nl/. U kunt nu achter de inlog:

 • bestanden met verkeersgegevens importeren;
 • informatie in de voortgangsformulieren actualiseren;
 • bestanden met gegevens van maatregelgebieden en correctievelden importeren;
 • verkeersgegevens via de kaart wijzigen.

Taken Monitoring voor NSL partners

In hoofdstuk 3 van de Handleiding Monitoring NSL zijn de taken van de NSL partners beschreven. Schema 3.4.1 laat u zien wanneer en hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren dient te actualiseren. In schema 3.4.2 staat wanneer en hoe uitgebreid u de verkeersgegevens dient te actualiseren. We nodigen u nadrukkelijk uit om de beide schema's te bekijken of (uitgebreide) actualisatie in uw situatie nodig is.

Uw taak voor de Monitoring NSL 2014 betreft:

 • Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen.
 • Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het afgelopen jaar (2013) en voor de zichtjaren 2015 en 2020.
 • Het accorderen van gegevens en een (verwijzing naar een) onderbouwing toevoegen.

Wijzigingen in de Monitoringstool 2014

Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen in de Monitoringstool doorgevoerd. Een aantal van deze wijzigingen zijn al bij de opening van de Monitoringstool beschikbaar. Een tweetal andere wijzigingen zal eind maart worden opgeleverd. U wordt op hoogte gebracht wanneer alle wijzigingen beschikbaar. De wijzigingen hebben met name invloed op het gebruikersgemak. Voor een aantal van deze punten wordt de beschrijving van de werkwijze aangepast in de Handleiding Monitoring NSL en de handleiding Kaart Monitoring NSL. U ontvangt bericht van ons zodra de handleidingen zijn aangepast. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Bij de opening van de Monitoringstool beschikbaar:

 • Toevoeging zichtjaar 2030: Op verzoek van Rijkswaterstaat is het zichtjaar 2030 aan de Monitoringstool toegevoegd. Dit zichtjaar wordt door Bureau Monitoring gevuld met gegevens uit het zichtjaar 2020. Indien u dat wenst kunt u de gegevens voor zichtjaar 2030 aanpassen op basis van de bij u beschikbare gegevens.
 • De velden ‘Aanpassing', ‘Type aanpassing' en ‘Stand van zaken' in de voortgangsformulieren zijn in de monitoringsronde 2014 gewijzigd. Besteed daarom extra aandacht aan deze velden.
 • Het actualiseren via de kaart is gewijzigd, zo kunt u wijzigingen voor rekenpunten, overdrachtslijnen en wegvakken nu voor meerdere jaren tegelijkertijd doorvoeren.

Vanaf eind maart beschikbaar in de Monitoringstool:

 • U kunt gegevens die u selecteert in de kaart exporten in een bestand.
 • Het exporteren van gegevens uit de Monitoringstool kunt u als een taak op de achtergrond uit laten voeren. U kunt dan tijdens het exporteren verder gaan met andere acties in de Monitoringstool.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u door het vermelden van uw gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via http://www.nsl-monitoring.nl/ onder ‘Inloggen' bij ‘wachtwoord vergeten?'.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u vanaf Monitoringsronde 2014 elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. Gedurende de openstelling van de Monitoringstool zal deze om een nieuw wachtwoord vragen. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Wijzigings- en accorderingsrechten
De rechten voor alle accounts in de Monitoringstool zijn bij de sluiting van de Monitoringstool 2013 omgezet naar leesrechten. Bij de start van de monitoringsronde 2014 zijn deze leesrechten automatisch weer omgezet naar schrijfrechten.

Het inregelen van de accorderingsrechten is grotendeels gereed en zal naar verwachting midden maart door Bureau Monitoring afgerond zijn.

Het aanvragen of wijzigen van rechten is mogelijk via http://www.nsl-monitoring.nl/ -> ‘Inloggen' -> ‘Mijn account'. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de wijzigingsrechten.

Vanaf Monitoringsronde 2014 is het mogelijk om accorderingsrechten per onderdeel (verkeersgegevens, veehouderijgegevens en projecten en maatregelen) accorderingsrechten op één account per jurisdictie te hebben.

Wijzigings- en accorderingsrechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mails van 23 januari en 11 februari 2014). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd, dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde.

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool, toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering opdracht gebruikt.

Controleren, onderbouwen en accorderen
Wij vragen u zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken en deze te controleren op inconsistenties en onjuistheden. Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. In hoofdstuk 12 van de Handleiding Monitoring NSL is beschreven hoe u de invoergegevens kunt controleren.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. In paragraaf 6.1 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen.

Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de gegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn.

Tunnelfactoren en correctievelden

Voor het verwerken van complexe situaties en tunnels in Monitoringstool werd in voorgaande jaren gebruik gemaakt van tunnelfactoren. Najaar 2013 is de functionaliteit van correctievelden toegevoegd aan de Monitoringstool. Deze functionaliteit is beter geschikt om complexe situaties te modelleren. Bureau Monitoring werkt aan een notitie over het toepassen van correctievelden in combinatie met windtunnelonderzoeken. Deze notitie zal naar verwachting half maart beschikbaar komen.

Bent u van plan om een windtunnelonderzoek uit te voeren of tunnelfactoren te actualiseren, neem dan eerst contact op met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Bij gebruik of aanpassing van de tunnelfactor dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring.

Planning Monitoringsronde 2014

 • 3 maart De Monitoringstool 2014 is opengesteld.
 • 16 april Inloopsessie Monitoringstool (zie hieronder)
 • 1 april Streefdatum oplevering NSL-Rekentool 2014 (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie en nieuwe emissiefactoren)
 • 15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
 • 1 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2014 beschikbaar

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Tevens vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil.

Op 16 april organiseren wij een inloopsessie om u te ondersteunen bij eventuele problemen die zich voordoen bij het actualiseren van uw gegevens in de Monitoringstool. Uitnodigingen zullen binnenkort worden verstuurd. Vanaf april zal een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen.