Maatwerk

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid voor maatwerk. Er gelden een  paar voorwaarden om maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Hogere emissiegrenswaarde

Voor bestaande standaard en niet-standaard stookinstallaties bestaat de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Er gelden voorwaarden. Afwijken van de emissiegrenswaarden uit afdeling 5.1.5 kan alleen als sprake is van buitensporig hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen door:

  • geografische ligging
  • lokale milieuomstandigheden
  • technische kenmerken van de installatie

De hogere emissiegrenswaarde kan tot een maximale waarde worden vastgesteld. Deze toepassing staat in artikel 5.44 lid 6 van het Activiteitenbesluit. Per type stookinstallatie staan deze hogere grenswaarden tussen haakjes benoemd in de tabellen in paragraaf 5.1.5.

Als in de bestaande omgevingsvergunning strengere emissiegrenswaarden staan blijven die emissiegrenswaarden geldig.

BBT

Het is ook mogelijk om strengere emissiegrenswaarden te stellen dan de eisen uit paragraaf 5.1.5.  Een beste beschikbare techtniek  ( BBT) afweging is vereist om strengere emissiegrenswaarden te stellen.

Bijzondere stookinstallaties

Voor de bijzondere stookinstallaties die  niet-standaard brandstoffen verstoken, is een uitzondering gemaakt in het Activiteitenbesluit. Bij de bijzondere stookinstallaties komen vaak andere emissies dan verbrandingsemissies vrij. De de emissiegrenswaarden uit paragraaf 2.3 gelden voor deze stookinstallaties.