Storingen, in- en uitgebruikname

In sommige situaties gelden de emissiegrenswaarden uit § 5.1.5 van het Activiteitenbesluit niet. Dit staat in artikel 5.44 lid 1. De emissiegrenswaarden zijn niet van toepassing bij:

In- en uitbedrijfname

Bij het continu meten van componenten in de rookgassen telt de opstart- en stillegtijd niet mee bij het bepalen of aan de emissiegrenswaarde is voldaan. Installaties met een periodieke meetverplichting ondergaan in deze periode dan ook geen meting.

Voor de registratie E-PRTR-verplichting tellen starts en stops wel mee. Bij het E-PRTR mag op basis van een onderbouwde schatting de uitworp worden bepaald. Dit gebeurt met de best beschikbare informatie. Meten tijdens starts en stops is voor de E-PRTR-rapportage dan ook niet dwingend voorgeschreven.

Storing rookgasreiniging of stookinstallatie

De uitworp tijdens storingen telt niet altijd mee. Dit gebeurt als:

  • de concentratie stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), koolwaterstoffen (CxHy) of totaal stof (TSP) continu wordt gemeten en
  • de stookinstallatie een nageschakelde techniek heeft voor het verminderen van de emissie.

De totale storingsduur mag maximaal 120 uur bedragen. Voor de offshore geldt een uitzondering. De storing moet wel zo snel mogelijk worden opgelost.

Het verstoken van een andere brandstof door een storing

Als de storing te maken heeft met het wegvallen van de verstookte brandstof mag 120 uur per kalenderjaar een andere brandstof worden gebruikt. De emissiegrenswaarden gelden dan niet. In deze gevallen hoeft niet aan de emissie-eis voor de vervangende brandstof te worden voldaan.

Door het logboek in te zien vindt achteraf controle plaats of er daadwerkelijk sprake was van een storing.