Melding, OBM, Omgevingsvergunning milieu en Watervergunning

De meeste autodemontagebedrijven vallen sinds 1 januari 2011 als ‘type B’ geheel onder het Activiteitenbesluit. Bedrijven die (ook) motorfietsen, bromfietsen of snorfietsen demonteren vallen sinds 1 maart 2014 in de meeste gevallen als ‘type B’ geheel onder het Activiteitenbesluit.

Meestal hebben ze geen omgevingsvergunning nodig, maar wel een 'OBM'. Bedrijven die voertuigen demonteren hebben soms een watervergunning nodig als zij lozen op oppervlaktewater.

Melding

Bij het starten of veranderen van activiteiten moeten bedrijven dit melden bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan een bedrijf de melding doen. Een melding Activiteitenbesluit moet een aantal algemene gegevens bevatten.

Naast de algemene meldingseisen zijn er voor demontage van voertuigen specifieke meldingseisen. Dit zijn gegevens over afvalstoffen en een bodemonderzoek. Ook een akoestisch onderzoek kan nodig zijn.

Gegevens over afvalstoffen

Bij het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, moet het bedrijf de volgende gegevens melden:

 • De afvalstoffen en de activiteiten met afvalstoffen, bedoeld in bijlage 1, onderdeel C, onderdeel 28.10 van het Besluit omgevingsrecht
 • Per handeling en per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per jaar
 • Worden de afvalstoffen door iemand anders dan de inrichtinghouder ingezameld of afgegeven? Dan moet ook een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van afvalstoffen bij de melding worden gevoegd

Bedrijven kunnen dit formulier gebruiken voor het melden van de gegevens over afvalstoffen.

Bodemonderzoek

Wanneer sprake is van oprichting van een inrichting waar een bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd, is een bodemonderzoek nodig. Wanneer sprake is van verandering van de inrichting kan het bevoegd gezag besluiten dat een bodemonderzoek nodig is.

Als een bodemonderzoek nodig is, moet het bedrijf binnen drie maanden ná het oprichten van de inrichting een rapport met de resultaten van het onderzoek aan het bevoegd gezag toesturen. Bedrijven wordt geadviseerd om over de onderzoeksopzet altijd vooraf contact op te nemen met het bevoegd gezag.

Wanneer een bedrijf al een rapportage van een bodemonderzoek in zijn bezit heeft, kan degene die de melding doet, dit als bijlage bij de melding meezenden. Is de rapportage nog niet beschikbaar, dan kan hij deze later aan het bevoegd gezag toesturen.

Akoestisch onderzoek

Als in de buitenlucht overslag van metalen in bulk of mechanische bewerking van metalen plaatsvindt, moet het bedrijf een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Het bedrijf moet de rapportage van het akoestisch onderzoek bij de melding indienen.

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Bedrijven die voertuigen demonteren hebben meestal geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel hebben ze toestemming vooraf nodig van het bevoegd gezag voordat met de activiteit mag worden gestart.

Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). In de volgende tabel staat in welke gevallen een OBM nodig is en waarom.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor voertuigdemontage

OBM nodig wegens

Toetsingsgrond

Grondslag in Besluit omgevingsrecht (Bor)

1. Opslaan van schroot, inclusief autowrakken

 • M.e.r.-beoordeling
 • Bibob-toets

2.2a, lid 1, onder b

2. Demonteren van autowrakken
 • Doelmatig beheer van afvalstoffen
 • Bibob-toets

2.2a, lid 2, onder d

3. Demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen
 • Doelmatig beheer van afvalstoffen

2.2a, lid 2, onder g

De AIM geeft aan voor welke aspecten een OBM nodig is en biedt een link naar het Omgevingsloket Online (OLO) om de OBM aan te vragen. Voor de beoordeling van een OBM geldt een termijn van 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken.

OBM afval

Een OBM voor het milieuaspect afvalstoffen is nodig om te toetsen of er bij het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen sprake is van doelmatig beheer van afvalstoffen. Het bevoegd gezag kán de OBM voor het demonteren van wrakken van auto’s of tweewielige motorvoertuigen weigeren:

 • als er geen sprake is van een doelmatig beheer van afvalstoffen of
 • op basis van de integriteitsbeoordeling (Wet Bibob).

Het doelmatig beheer van afvalstoffen toetst het bevoegd gezag op basis van de gegevens uit de melding over afvalstoffen van buiten de inrichting en de sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP3). De sectorplannen geven per afvalstof aan welke handeling de afvalstof ten minste moet ondergaan om te spreken van doelmatig beheer.

Bij de integriteitsbeoordeling kan het bevoegd gezag een Bibob-advies aanvragen bij het Bureau Bibob.

M.e.r.-OBM

Het opslaan van schroot of autowrakken is een activiteit waarvoor het bevoegd gezag een m.e.r-beoordeling moet uitvoeren. Als uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er een milieueffectrapport (MER) nodig is, dan moet het bevoegd gezag de OBM voor het opslaan van schroot of autowrakken weigeren. Het bedrijf moet dan eerst een milieueffectrapport opstellen. Voor de activiteit is dan automatisch een omgevingsvergunning milieu nodig. Het bedrijf voegt het milieueffectrapport bij de aanvraag omgevingsvergunning milieu.

Het bevoegd gezag kán de OBM voor het opslaan van schroot en autowrakken ook weigeren op basis van de integriteitsbeoordeling (Wet Bibob). Bij de integriteitsbeoordeling kan het bevoegd gezag een Bibob-advies aanvragen bij het Bureau Bibob.

Zie ook de OBM-overzichten:

Omgevingsvergunning milieu

Bepaalde bedrijven die voertuigen demonteren hebben ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Dit zijn “type C” bedrijven. Voor hen geldt slechts een deel van het Activiteitenbesluit en staan de voorschriften voor de overige activiteiten in de vergunning.

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor onder andere:

 • Het demonteren van wrakken van andere motorvoertuigen dan autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen (dat zijn bijvoorbeeld vrachtwagens, bussen, motorfietsen op 3 of 4 wielen, tractoren of hijskranen)
 • Het opslaan van meer dan 50 ton vrijkomende vloeibare gevaarlijke afvalstoffen
 • Het opslaan van meer dan 1000 gedemonteerde airbags en gordelspanners
 • Het ontsteken van mechanische airbags buiten het autowrak
 • Het aftappen van LPG uit gedemonteerde LPG-tanks
 • Het shredderen van autowrakken die gevaarlijke afvalstoffen bevatten
 • Het shredderen van gedemonteerde autowrakken met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. Bij aanwezigheid van dergelijke grote shredderinstallaties kan er ook sprake zijn van een IPPC-installatie.

IPPC-installatie

Shredderinstallaties zijn IPPC-installaties als ze zijn bestemd voor:

 • de verwijdering van metaalafval met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag;
 • de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van metaalafval met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag.

Onder metaalafval vallen ook autowrakken en de (metalen) onderdelen daarvan.

Ook voor andere activiteiten kan een omgevingsvergunning milieu nodig zijn. De AIM geeft aan of er activiteiten plaatsvinden waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Watervergunning

Een watervergunning is in ieder geval nodig voor het op het oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen

 • waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken
 • waaruit bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen en de lozing plaatsvindt op een kwetsbaar oppervlaktewater

Goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken zijn bijvoorbeeld

 • wrakken waaruit de vloeistoffen nog niet zijn afgetapt
 • gebruikte oliefilters
 • oliehoudende poetsdoeken
 • gebruikt absorptiemateriaal

Goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen zijn bijvoorbeeld metalen met aanhangende olie of emulsie na afscheiden van de olie of emulsie door centrifugeren of na 48 uur uitlekken. Een kwetsbaar oppervlaktewater is een oppervlaktewater dat niet is genoemd in Bijlage 2 van de Activiteitenregeling.

Voor het op het oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van de opslag van goederen waaruit geen bodembedreigende stoffen kunnen lekken of uitlogen, is geen watervergunning nodig. Een voorbeeld hiervan zijn autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt.

Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

Als een bedrijf een bepaalde maatregel moet treffen, dan signaleert het Ondernemingsdossier dat.

Als een bedrijf een omgevingsvergunning milieu of OBM moet aanvragen, of een maatregel moet treffen, dan geeft het Ondernemingsdossier dat aan. Het dossier biedt een directe link naar de AIM.