Controleren van diffuse stofemissies

Monitoring van de voorschriften in het maatwerkbesluit of vergunning kan door:

  • een visuele inspectie
  • een meetsysteem die de stofconcentratie meet. Het meetsysteem controleert het effect van getroffen maatregelen

Via onderhoud en inspectie vindt controle plaats op:

  • de keuze van de techniek/handeling
  • de wijze waarop de techniek/handeling plaats vindt
  • de aanvullende maatregelen

Een onderhouds- en inspectieplan bevat de aard en frequentie van onderhoud en inspectie.

Rapportage in het kader van de EG-verordening PRTR is voor op- en overslagbedrijven niet verplicht. Wel kan het bevoegd gezag overwegen om een verplichting op te nemen voor jaarlijkse rapportage van de jaarvracht.

Verplichting

Mogelijk levert een bedrijf met op- en overslagactiviteiten een belangrijke bijdrage aan de fijnstof concentraties in de omgeving. Het bevoegd gezag kan dan een verplichting opnemen om de jaarvracht aan stof - en eventueel daar aan gerelateerde gegevens - jaarlijks via het elektronisch Milieujaarverslag te rapporteren. Het bedrijf gebruikt voor het bepalen van de jaarvracht in dat geval de NTA 8029 Bepaling en registratie van industriële fijnstof emissies. Een dergelijke verplichting regelt het bevoegd gezag in een maatwerkbesluit of vergunning.