De CML methode

De CML methode

Doel van de CML-methode is het vergelijken van producten of het ontwerpen van milieuvriendelijkere producten. Volgens de CML-methode gaat de berekening van de potentiële invloed van een product of productieproces in grote lijnen in de volgende fasen:

 1. 1.inventarisatie emissies
 2. 2.berekening effect op een bepaald milieuthema
 3. 3.(weging tussen de milieueffecten)
 4. 4.interpretatie

Effecten op milieuthema's

De CML methode neemt de effecten op de volgende mogelijke milieuthema's in beschouwing:

 • uitputting van abiotische grondstoffen (depletion of abiotic resources)
 • gevolgen van landgebruik (impacts of land use)
 • klimaatverandering (climate change)
 • aantasting van de ozonlaag (stratospheric ozone depletion)
 • humane toxiciteit (human toxicity)
 • ecotoxiciteit (ecotoxicity)
 • fotochemische oxidant vorming (photo-oxidant formation)
 • verzuring (acidification)
 • vermesting (eutrophication)
 • gevolgen van ioniserende straling (impacts of ionising radiation)
 • geur (odour)geluid (noise)
 • afvalwarmte (waste heat)

Beoordeling op al deze milieuthema's is niet even ver ontwikkeld. Zo zijn er weinig karakterisatiefactoren bekend voor sommige milieuthema's, zoals geur en afvalwarmte. Berekening van de karakterisatiefactoren vindt plaats aan de hand van modellen die uitgaan van Europese gemiddelden.

Het model voor de thema's humane en ecotoxiciteit bevat bijvoorbeeld informatie over:

 • De verspreiding van een stof in het gemiddelde Europese milieu. De verspreiding is afhankelijk van de afbreekbaarheid en oplosbaarheid van de stof.
 • Mogelijke blootstellingroutes voor de mens
 • Over de toxiciteit van de stof voor ecosystemen en de mens

Afweging tussen thema's optioneel

In de CML-methode is weging tussen de milieuthema's een optionele stap. ISO-normen (ISO 14042) staat een afweging tussen de milieuthema's niet toe bij gebruik van een levenscyclus analyse voor vergelijkend onderzoek in een publiek debat. Als wel afweging tussen milieuthema's plaats vindt, gebruik dan bij voorkeur een complete, nationaal of internationaal aanvaarde set van weegfactoren. Zolang dergelijke sets van weegfactoren niet bestaan moet er worden gewerkt met een case afhankelijke set van weegfactoren. Aanwijzingen voor het opstellen van een set van weegfactoren staan in de handleiding op de website van het CML.

Voor- en nadelen CML methode

Voordeel van de CML-methode is dat deze de state-of-the-art op CML gebied beschrijft en de techniek van levenscyclus analyse inbedt in procedurele regels. Deze regels zijn in het verleden vaak veronachtzaamd. De CML-methode is zeer uitgebreid beschreven in een praktisch handboek.

Het voordeel van de CML-methode is tegelijkertijd zijn nadeel. De CML-methode is geschikt voor het maken van complexe analyses. Maar, de methode is minder geschikt voor een snelle screening van milieumaatregelen. Toepassen van de CML-methode betekent het maken van heel veel methodische keuzes. Zo zal bijvoorbeeld het ontbreken van een algemeen aanvaarde set weegfactoren voor alle combinaties van milieueffecten als een probleem worden ervaren.

Complete beschrijving CML methode

Een beschrijving van de complete methode inclusief software tools staat op de website van het CML. Deze informatie is vrij beschikbaar.