Ontvankelijke vergunningaanvraag

De Beleidsnota Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland (pdf, 423 kB), november 2010, bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de provincie Zuid-Holland een geurrapportage voor een ontvankelijke vergunningaanvraag opstellen.

Het bedrijf geeft in de aanvraag inzicht in de geursituatie veroorzaakt door de activiteit. Daarbij geeft het bedrijf aan welke emissiebeperkende maatregelen mogelijk zijn. Ook geeft het bedrijf aan welk effect de provincie van deze maatregel mag verwachten.

De tabel hieronder geeft de stappen aan om te komen tot een ontvankelijke aanvraag. Op basis hiervan kan de provincie een aanvaardbaar hinderniveau vaststellen. Het stappenplan integreert het provinciaal beoordelingskader in het nationaal geurbeleid zoals weergegeven in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

BBT-stappenplan

Stap 1

Aan te vragen activiteit:

Stel aanvraag Wm op.

Ga na welke geurrelevante processen en bedrijfsomstandigheden plaatsvinden.

Geef voor geur uitdrukkelijk aan onder welke verschillende bedrijfsomstandigheden (procesparameters behorende bij de productie) geur vrijkomt. Benoem de omvang van verschillende activiteiten.

Stap 2

Geuremissie:

Bepaal de geurbronnen en de geuremissie.

Vermeld bij elke bron de bronsterkte en de wijze van bepalen van de bronsterkte:

  • kritische beschouwing over representativiteit van bronsterkte in relatie tot aan te vragen bedrijfsomstandigheden en omvang activiteit
  • alle bronnen > 0,5 x106 ouE/uur
  • bronnen < 0,5x106 ouE/uur zijn verwaarloosbaar
  • concentratie, debiet en vracht per uur
  • tijdsduur per dag (dagdeel) en aantal dagen per jaar van de bron; aangeven of de bronnen < 3.500 emissie-uren gelijktijdig emitteren

Stap 3

Beoordelingskader aanvaardbaar hinderniveau:

Relatie tussen geurimmissie en hinder.

Het ontwikkelen/vaststellen van het beoordelingskader.

Bepaal welke geurcontouren als 98-percentiel van belang zijn (≥ 3.500 emissie-uren per jaar).

Bepaal welke geurcontouren als 99,99-percentiel van belang zijn (< 3.500 emissie-uren per jaar).

Bepaal bij welk 98- (of 99,99-) percentiel de hinder en de ernstige hinder begint. Zie §5.2.2 Cumulatie van geuren, Nota geurhinderbeleid, provincie Zuid-Holland voor het middelen van hedonische waarden. Maak daarbij (mogelijk) gebruik van onder andere TLO, hedonische waarden en klachten.

Klachtensituatie:

Registratie en analyse

Registratie en analyse: Geef de gevalideerde klachten weer op een grafische kaart.

Analyseer de relatie tussen klachten en bron/product/proces. Bijvoorbeeld aantal klachten in relatie tot geurtype processen/producten. Bijvoorbeeld aantal klachten in relatie tot jaarcapaciteit.

Stap 4

Geurimmissie:

Berekenen met het verspreidingsmodel NNM

Geurbelasting op leefniveau:

Geef een beschouwing over de wijze van de verspreidingsberekening. Vermeld de versie van het rekenpakket.

Bepaal het immissiemaximum en geef de maximale waarde

Bereken en presenteer de contouren (minimaal 3) als 98-percentiel (Hindergrens, 12 %-Hindercontour en Ernstige Hindergrens)

Bereken van bronnen met < 3.500 emissie-uren per jaar ook de 99,99-percentielen.

Geef de aard en de omvang weer van de geurgevoelige objecten binnen de contouren. Zie de indeling in geurgevoelige objecten uit de Nota Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland november 2010.

Stap 5

(mogelijke) maatregelen

Uitwerking en motivering mogelijke maatregelen:

  • technische haalbaarheid (onder andere voor- en nadelen)
  • rendement
  • kosten; totale netto jaarlijks kosten overeenkomstig de kostenberekening uit bijlage 2 van het Activiteitenbesluit
  • gevolgen voor andere milieucompartimenten

Stap 6

Maatregelenscenario's

Effecten scenario's op immissieniveau

Effecten scenario's op hinder

Breng tenminste in beeld de oude, eerder vergunde situatie en ook de aangevraagde situatie.

Motiveer (techniek en kosten) waarom verdergaande maatregelen niet wenselijk zijn.

Stap 7

Evaluatie van de effecten

Het bedrijf voert de maatregelen uit. De provincie Zuid-Holland gaat ook op basis van toezicht en handhaving na of deze maatregelen voldoende effectief zijn.

Het vóórkomen van hinder en klachten is keer op keer aanleiding. Zowel om bronnen op te sporen en als om af te wegen of maatregelen nodig zijn. Dit volgt uit het stappenplan met de evaluatie.