Kostenafweging: drie voorbeelden van de Provincie Zuid-Holland

Bijlage 2 van het Activiteitenbesluit bevat een berekeningsmethode om de kosten objectief in beeld te brengen. De essentie van deze methodiek is de standaardisatie van de berekening van kosten en effecten van milieumaatregelen. De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld om kosteneffectiviteit te berekenen van 'nageschakelde' maatregelen voor bestrijding van emissies naar de lucht, zoals VOS en NOx. Deze methodiek drukt de kosteneffectiviteit uit in totale netto jaarlijkse kosten per totale jaarlijkse emissiereductie.

Kosteneffectiviteitsberekening toepassen voor geur

Voor de berekening van de kosteneffectiviteit van geurreducerende maatregelen is de emissiereductie geen goede maat. De mate van vermindering van geurhinder of geurbelasting in de leefomgeving is wel een geschikte maat. Met deze wijziging is de methodiek van kosteneffectiviteit ook toepasbaar voor geur.

Voer de berekening uit voor een individuele maatregel of een maatregelenpakket voor meerdere bronnen. Het bedrijf levert de voor de kosten (effectiviteits)berekening benodigde informatie. Dit is veelal onderdeel van een aanvraag. Het bevoegd gezag toetst deze aanvraag.

Vergelijking op basis van jaarlijkse kosten maatregelen

Een zeer belangrijk aspect is de berekening van de totale netto jaarlijkse kosten van een maatregel of maatregelenpakket. De berekening verwerkt onder andere kapitaalkosten, vaste en variabele (operationele) kosten. Zie bijlage 2 van het Activiteitenbesluit voor de berekeningsmethode

Deze jaarlijkse kosten en het bijbehorende effect op de leefomgeving zijn zeer geschikt om een vergelijking te maken:

  • tussen mogelijke maatregelen per bron
  • tussen mogelijke maatregelenpakketten

Ook informatie over de totale netto jaarlijkse kosten is van belang. Op basis hiervan kan het bevoegd gezag een inschatting maken van de aanvaardbaarheid van de kosten van maatregelen.

Drie praktijkvoorbeelden

De provincie Zuid-Holland geeft drie praktijkvoorbeelden. In deze voorbeelden zijn de kosten een onderdeel bij de afweging van het aanvaardbaar hinderniveau. De basis van de voorbeelden is de motivering uit de considerans van de besluiten.