Waarom regelt de Wgv niks over mestbassins?

Vraag

Waarom staan in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geen afstanden of geuremissiefactoren voor mestbassins? Die horen toch ook bij veehouderijen?

Antwoord

De reden is dat de Wgv alleen de geurhinder vanuit dierenverblijven regelt.

Geurhinder van de opslag van mest in een mestbassin is geregeld in paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit. Hier zijn onder andere minimumafstanden opgenomen tussen een mestbassin en een geurgevoelig object. Zie voor meer informatie: Opslaan van digestaat en drijfmest.

Voor mestbassins waarop deze paragraaf niet van toepassing is, moet het bevoegd gezag de voorschriften opnemen in de omgevingsvergunning milieu.