Chemische wasstap

Het spuiwater van een chemische luchtwasser of chemische wasstap bevat in hoofdzaak ammoniumsulfaat en nog een restant zwavelzuur. De hoeveelheid spuiwater is circa 30 liter per kg afgevangen ammoniak. Het spuiwater kan worden afgevoerd als afvalstof of gebruikt als meststof.

Afvoeren als afvalstof

De milieuwetgeving bepaalt dat het spuiwater een afvalstof is. Hierop is het afvalstoffenbeleid van de Wet milieubeheer van toepassing. Spuiwater van een chemische luchtwasser valt onder rubriek 16.10 (waterig vloeibaar afval) van de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Binnen deze rubriek wordt onderscheid gemaakt in:

  • waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat (16.10.01 c);
  • overig waterig vloeibaar afval (16.10.02 c).

Geen gevaarlijke afvalstof

Het spuiwater van een chemische luchtwasser bevat in hoofdzaak ammoniumsulfaat en verder nog een restant zwavelzuur. Aan ammoniumsulfaat zijn geen risicocodes toegekend en dus geen concentratiegrenswaarden. Dit betekent dat ammoniumsulfaat geen gevaareigenschappen heeft. Aan zwavelzuur is wel een risicocode toegekend. Voor deze stof geldt een concentratiegrenswaarde van 1 procent. Het gehalte zwavelzuur in spuiwater blijft gewoonlijk onder deze concentratiewaarde. Geconcludeerd kan worden dat het spuiwater van een chemische luchtwasser geen gevaarlijke afvalstof is.

Lozen op de bodem

Het uitrijden over de bodem valt onder de Meststoffenwet en is toegestaan. Dit spuiwater is een afvalwaterstroom, die als meststof mag worden gebruikt (zie bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).

Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder om erop toe te zien dat de bodem en het grondwater zo min mogelijk wordt belast. Als sulfaat in de bodem wordt gebracht op plaatsen waar grondwater voor drinkwater wordt ingenomen, kan een probleem ontstaan omdat sulfaat tegen hoge kosten moet worden verwijderd bij de drinkwaterwinning. Als uitrijden van spuiwater vanwege het sulfaatgehalte tot problemen leidt, kunnen via de zorgplicht maatwerkvoorschriften worden gesteld. Daarnaast kunnen er eisen staan in de Provinciale Milieuverordening (PMV).

Meer over het gebruik van spuiwater als meststof is te lezen in de Brochure Ammoniumsulfaat (pdf, 17,3 MB) (let op: deze brochure gaat over  Vlaanderen, waar mogelijk andere regels gelden dan in Nederland).

Mengen spuiwater en mest

Bij het mengen van spuiwater uit een chemische luchtwasser met dierlijke mest kan het giftige gas diwaterstofsulfide (H2S) vrijkomen uit de mest en kan schuim ontstaan. Ook kan na menging met dierlijke mest ijzersulfaat ontstaan in het mengsel.

Lozen op riool of oppervlaktewater

Omdat het spuiwater ammoniumsulfaat en zwavelzuur bevat, is het enigszins bijtend en corrosief van karakter. Het lozen op de riolering is verboden. Dit staat in artikel 3.126 Activiteitenbesluit. Lozen op oppervlaktewater is zonder Waterwetvergunning verboden. Als spuiwater op de riolering of oppervlaktewater wordt geloosd, dan kan dit schadelijke effecten op de riolering en het watermilieu geven. Om deze reden kan voor het lozen van spuiwater van een chemische luchtwasser op de riolering of het oppervlaktewater geen vergunning worden verleend.