Elektronische monitoring

Luchtwassystemen moeten een meet- en registratiesysteem (elektronische monitoring) hebben.

Het doel van het meten en registreren van gegevens bij een luchtwassysteem is om een beeld te kunnen krijgen van de werking van de luchtwasser op elk willekeurig moment. De leverancier en gebruiker kunnen met deze geregistreerde gegevens het proces in de gaten houden en als nodig bijsturen. Daarnaast kunnen de geregistreerde gegevens aantonen hoe de wasser heeft gedraaid gedurende een bepaalde periode.

De toezichthouder kan beoordelen of de luchtwasser naar behoren functioneert en in de afgelopen periode op de juiste wijze in werking is geweest.

Elektronische monitoring

Elektronische monitoring registreert automatisch een aantal parameters. Als de geregistreerde waarden buiten de bandbreedte vallen of dreigen te vallen, moet de veehouder direct maatregelen treffen zodat het systeem weer binnen de bandbreedten gaat functioneren. De bandbreedten voor de verschillende parameters staan in de opleveringsverklaring en/of de systeembeschrijving.

De verplichte parameters voor een goede werking van het luchtwassysteem zijn:

  1. de zuurgraad van het waswater (pH)
  2. de geleidbaarheid van het waswater in milliSiemens per centimeter (mS/cm)
  3. de spuiwaterproductie in kubieke meter (m3)
  4. de drukval over het filterpakket in Pascal (Pa)
  5. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp(en) in kilowattuur (kWh)

Van al deze parameters moet elk uur de waarde worden geregistreerd. Van de spuiwaterproductie en het elektriciteitsverbruik moet ook de cumulatieve waarde worden geregistreerd.

Wanneer in een luchtwassysteem verschillende wassystemen aanwezig zijn, kan registratie per wassysteem nodig zijn. Dit staat in de systeembeschrijving. De parameters zuurgraad en de geleidbaarheid hoeven alleen te worden gemeten bij wassystemen waarvoor in de systeembeschrijvingen waarden voor deze parameters staan.

Biofilters
Bij biofilters wordt alleen de drukval gemeten en geregisteerd. Het meten en registreren van de zuurgraad en de geleidbaarheid is niet nodig. Bij een biofilter wordt geen waswater rondgepompt over het pakket. Hierdoor is ook het meten en registreren van de spuiwaterproductie en het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp niet nodig.

Spuiwaterproductie

Het is niet altijd nodig de spuiwaterproductie per reinigingsfase te registreren. Wanneer bijvoorbeeld het waswater van het watergordijn en de biologische wasser bij een gecombineerde luchtwasser in dezelfde waswateropvangbak wordt opgevangen, komt één spuistroom vrij en kan het spuiwaterdebiet alleen van de totale spuistroom worden geregistreerd.

Elektriciteitsverbruik

Het meten van het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp per reinigingsfase is alleen nodig als deze reinigingsfase een eigen waswaterpomp heeft.

Drukval

De drukval wordt over het gehele luchtwassysteem gemeten, het is niet nodig om de drukval apart te meten van elke reinigingsfase. Bij de aanwezigheid van een druppelvanger wordt aanbevolen om ook de druppelvanger in de meting van de drukval mee te nemen. Een druppelvanger is een voorziening in de vorm van een pakket die druppels uit de lucht haalt. Deze voorziening geeft ook extra weerstand wanneer deze verstopt raakt.

Meetvoorzieningen

Bij elektronische monitoring gaat het om een systeem dat de waarden van deze parameters automatisch meet en registreert. Dit betekent dat de luchtwasser een procescomputer heeft die het meten en registreren regelt.

De software moet geschikt zijn voor automatische dataopslag. Het systeem moet zorgen dat op elk moment de geregistreerde waarden van de laatste 5 jaar kunnen worden geraadpleegd.

Om de hiervoor genoemde vijf parameters te kunnen meten moet de luchtwasinstallatie doelmatige meetvoorzieningen hebben. Dit zijn:

  • een pH-elektrode (pH-sensor) voor het meten van de zuurgraad van het waswater
  • een EC-elektrode (geleidbaarheidssensor) voor het meten van de geleidbaarheid van het waswater
  • een elektromagnetische flowmeter voor het meten van de spuiwaterproductie, per spuistroom in de spuileiding
  • een drukverschilmeter voor het meten van de drukval over het filterpakket (om het verschil te kunnen meten moet zowel voor als achter het filterpakket worden gemeten)
  • een elektriciteitsmeter voor het meten van het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp(en)