Opleveringscontrole van geurrelevante activiteit

Een opleveringscontrole is goed mogelijk bij veranderingen aan een bestaand bedrijf. Bij nog op te richten bedrijven kan de toezichthouder het gebruik nog niet controleren. Overweeg daarom de opleveringscontrole pas uit te voeren wanneer het bedrijf in werking is. In sommige situaties zal pas bij de opleveringscontrole blijken of maatwerk wenselijk is. Zie hiervoor ook de informatie op de pagina 'maatwerk mogelijk en nodig?'.

Aandachtspunten controle

Het doel van het bedrijfsbezoek is te controleren of de voorgeschreven maatregelen aangebracht en in gebruik zijn. Aandachtspunten bij de controle zijn:

  • bedrijfsomstandigheden: aard en omvang van de werkzaamheden (komen deze overeen met de gemelde gegevens?).
  • ventilatie: ontsnapt er geur door open ramen en deuren, zijn er andere diffuse emissies?
  • afzuiging: stand van de afzuiging, afzuigkanaal, trekdoelmatigheid visueel beoordelen.
  • ontgeuringsinstallatie. Is het type installatie geschikt om geur af te vangen? Is de capaciteit van de installatie voldoende voor de omvang van de emissie? Controleer dit bijvoorbeeld aan de hand van de factsheets luchtemissie beperkende technieken. Een andere bron van informatie zijn de gegevens van de leverancier van de techniek.
  • emissiepunt: waar en hoe hoog ten opzichte van de gebouwen binnen 25 m. Dit is inclusief het eigen gebouw.

Het is aan te raden om foto's te maken van de hierboven genoemde punten.

Om gevoel te krijgen voor mogelijke overlast, kan de toezichthouder benedenwinds van de bron ruiken hoe ver de geur reikt. Hoe sterk iemand de geur ruikt op een bepaalde afstand, hangt onder meer af van de geuremissie, de weersomstandigheden en het individuele reukvermogen. Het is aan te raden dat de toezichthouder laat testen hoe goed zijn of haar reukvermogen is. Een voorbeeld is het protocol dat DCMR Milieudienst Rijnmond gebruikt voor het testen van reukvermogen.

Als voorbeeld heeft DCMR Milieudienst Rijnmond een checklist opgesteld voor het controleren van geurrelevante aspecten. Deze checklist richt zich op toezicht bij activiteiten uit hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit.

Verslag controlebezoek

Het verslag van het controlebezoek noemt welke geurbeperkende maatregel(en) het bedrijf toepast. Geef aan of de maatregelen in lijn zijn met de geldende artikelen van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling. Verder noemt het verslag of er een geurknelpunt te verwachten is. Dat wil zeggen: zullen de activiteiten, ondanks de getroffen maatregelen, toch leiden tot onaanvaardbare geurhinder.

Voldoet de activiteit aan de voorschriften?

Uit de opleveringscontrole blijkt of het bedrijf voldoet aan de voorschriften. Voldoet het bedrijf niet, dan wijst het bevoegd gezag het bedrijf op deze verplichting. Het bevoegd gezag kan hierop ook handhaven.