Bedrijfsbezoek

Bron achterhalen

Voor het afleggen van een bedrijfsbezoek moet de toezichthouder achterhalen welk bedrijf de bron van geur kan zijn.

Het type geur is het belangrijkste kenmerk om de bron te identificeren. Wees onderweg naar de klager al alert op geuren. Ruikt de toezichthouder een geur, volg dan het "geurspoor", in principe tegen de wind in. Ga hierbij regelmatig in en uit de pluim om gewenning aan de geur te voorkomen.

Basiskennis van de geurverspreiding is hierbij nodig. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • In een open omgeving of op grote afstand verspreidt de geur zich als een pluim met de wind mee.
 • Vlakbij gebouwen mengt de geur eerst met de omgevingslucht in een wervelzone aan de lijzijde (benedenwinds) van het grootste gebouw. Dit heet ook wel de lijwervel.
 • In smalle straten of lanen met bomen mengt geur eerst in de half-open ruimte.

Zie voor meer informatie bijlage IV van het Paarse boekje ("Nieuw Nationaal Model", bijlage IV, Beschrijving rekenmodule voor de invloed van een gebouw op de verspreiding van een rookpluim).

Figuur pluim- en lijwervelverspreiding (bron: Paarse boekje)

4.2

Ga bij het bedrijf dat vermoedelijk de geur veroorzaakt na of hier dezelfde type geur te ruiken is. Om de bron uit te sluiten ruikt de toezichthouder bovenwinds bij de bron. De geur moet bovenwinds de vermoedelijke bron niet waarneembaar zijn.

Hou rekening met mogelijke cumulatie-effecten. Het toekennen van de geurklacht aan een bepaalde bron kan dan lastig zijn.

In sommige situaties is een elektronische neus (e-nose) een geschikt hulpmiddel om de oorzaak effectiever te achterhalen. Meer informatie hierover staat in de NTA 9055.

Bedrijfsbezoek: oorzaak achterhalen

Weet de toezichthouder welk bedrijf waarschijnlijk de geur veroorzaakt, dan bezoekt de toezichthouder dit bedrijf. Dit gebeurt bij voorkeur kort na de klacht. De oorzaak is dan makkelijker te achterhalen en eventueel direct te verhelpen. Zoek voor het bedrijfsbezoek uit welke geurrelevante (maatwerk)voorschriften er gelden vanuit de vergunning of het Activiteitenbesluit.

De toezichthouder controleert tijdens het bedrijfsbezoek of het bedrijf de geldende voorschriften uitvoert. Let hierbij op:

 • De hygiënische situatie (rottend afval, stinkend afvalwater/vet/olie).
 • De onderhoudssituatie van nageschakelde technieken.
 • De afzuiging als aanwezig (doelmatige trek, lekdicht afzuigkanaal).
 • Diffuse emissie via open ramen of deuren.
 • De plaats en hoogte van de afvoerpijp ten opzichte van de omgeving.

Schrijft een voorschrift een maatregel voor, controleer dan of het bedrijf de maatregel uitvoert en goed toepast.

De checklist van DCMR Milieudienst Rijnmond geeft punten waarop de toezichthouder kan letten tijdens een bedrijfsbezoek. De checklist richt zich op toezicht van geurvoorschriften uit hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit.

Als het bedrijf over elektronische neuzen beschikt, vraagt de toezichthouder de meetwaarden op.

Mogelijk zijn onbedoelde geurpieken de oorzaak van de geurklachten. Een voorbeeld is een storing in de nageschakelde techniek. Het bevoegd gezag beoordeelt per situatie of verdere afspraken met het bedrijf nodig zijn om herhaling te voorkomen. Daarnaast kan een vlotte communicatie met omwonenden door bevoegd gezag en bedrijf bij onvoorziene omstandigheden geurklachten voorkomen. Communicatie hierover kan leiden tot meer begrip.

Verslag van het bedrijfsbezoek

De toezichthouder legt zijn bevindingen vast in het verslag. Dit verslag is later te gebruiken bij een handhavingszaak. Ook is het verslag bruikbaar bij het opleggen van aanvullende maatregelen via (maatwerk)voorschriften. Het verslag bevat onder meer de volgende informatie:

 • Tijdstip van de klacht.
 • Weersomstandigheden (vooral windrichting en snelheid).
 • als de emissie discontinu is: de duur van de geurhinder.
 • Beschrijving van situatie en geurwaarneming van zowel klager als toezichthouder.
 • Of sprake is van cumulatie.
 • Zaken die de toezichthouder heeft onderzocht, bijvoorbeeld: leeft het bedrijf de (maatwerk)voorschriften na?
 • Conclusie over mogelijke oorzaak van de geurhinder (bijvoorbeeld: techniek, gedrag, slechte verspreiding door hoge gebouwen op korte afstand).

De toezichthouder koppelt de bevindingen en mogelijke vervolgacties terug aan de klager.