Consultatie circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een circulaire voor over windturbines bij risicovolle bedrijven. U kunt hierop reageren tot en met 30 juni 2021.

De circulaire loopt vooruit op een wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In de circulaire wordt daarnaast bij wijze van handvat een afwegingskader voor het groepsrisico gepresenteerd. Het voorgestelde afwegingskader sluit ook aan bij de Omgevingswet.

Achtergrond circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

De circulaire heeft tot doel bij te dragen aan een goede afweging van de veiligheid bij het toelaten of vergunnen van windturbines in de omgeving van bedrijven of buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Dat is naast andere belangen, zoals de energietransitie.

Gebruik circulaire

Het bevoegd gezag wordt uitgenodigd de circulaire toe te passen bij de afweging van besluiten over het toelaten van windturbines in het omgevingsplan, of de vergunningverlening. Hiermee kan de uitvoeringspraktijk zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Onder de nieuwe wetgeving vindt de afweging van het groepsrisico op een andere manier plaats. Niet meer puur rekenkundig, maar meer gebiedsgericht. De verantwoordelijkheid voor het nemen van de genoemde besluiten ligt, net als in de huidige situatie, bij het bevoegd gezag.

De internetconsultatie loopt van 19 mei tot en met 30 juni 2021.